KM สำนักวิชาการ
 
หัวข้อ Training & Seminar
       
    2562  
    การจัดการแรงงานข้ามชาติเพื่อการพิจารณาเศรษฐกิจไทย: นัยยะเชิงนโยบาย [22/03/2562]  
    นโยบายส่งเสริมสิทธิของชุมชนในการใช้ที่ดิน : หาทางออก ตอบโจทย์ประเทศ [4/02/2562]  
    โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการด้านต่างประเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสมาชิกและบุคคลในวงงานนิติบัญญัติ [15/01/2562]  
       
   
   
   
  2561 บทบาทของสถาบันนิติบัญญัติในการตอบสนองต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน [7-9/11/2561]  
    หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม [6/11/2561]  
    การต่อยอด OER สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต [1-2/11/2561]  
    หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย (Developing Human Resources for Parliamentary Libraries and Research) [31/10/2561]  
    รายงานโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ [27/09/2561]  
    แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม [30/08/2561]  
    ธงไตรรงค์ ธำรงไทย [6/08/2561]  
    การเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย [24/07/2561]  
    หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย [18/07/2561]  
    Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0 [5/07/2561]  
    Public Administration in an Era of Change and Transformation [5/07/2561]  
    The Democratic Coalition-building Regional Forum [29/06/2561]  
    การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ [19-20/06/2561]  
    รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน [8/06/2561]  
    การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ [18/01/2561]  
       
  2560 ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ ๔.๐ ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand) [24/11/2560]  
    มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ [14/11/2560]  
    การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนภายใต้บทบาทการให้บริการงานวิจัยของรัฐสภา และ การจัดการกับความท้าทายข้ามชาติ: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภา [7/11/2560]  
    ห้องสมุด. ความเป็นปึกแผ่น. สังคม. (Libraries. Solidarity. Society.) [15/08/2560]  
    ยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยของประเทศและการจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ [25/07/2560]  
    รายงานผลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ [30/06/2560]
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการเตรียมการด้านวิชาการของสำนักวิชาการ
 
    เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [29/06/2560]  
    กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร [19-27/06/2560]  
    การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (รุ่นที่ 1) [17-19/05/2560]  
    เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1) [3-4/05/2560]  
    การก้าวเข้าสู่ยุคของ Big Data: บทบาทของห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย (Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services) [26-28/04/2560]  
    สำนักภาษาต่างประเทศสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ [27/04/2560]  
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice [31/03/2560]  
    ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐ (Digital Library Towards Thailand 4.0) [22-24/03/2560]  
    สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 21 [23/02/2560]  
    รายงานผลการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ [17/02/2560]  
       
  2559 สรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ [28/11/2559]  
    รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [7/11/2559]  
    งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยสำหรับรัฐสภา (Academic Research vs Parliamentary Research) [14/9/2559]  
    ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ [30/8/2559]  
    ขับเคลื่อนประเทศไทย...ด้วยดัชนีการวิจัย [17/8/2559]  
    การเชื่อมโยง ความร่วมมือ ชุมชน (Connection. Collaboration. Community) [9-20/8/2559]  
    วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) [16-17/6/2559]  
    เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่องบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. รุ่นที่ 2 [2-3/6/2559]  
    วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ [17-19/5/2559]  
    ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน [16-18/3/2559]  
    บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ [9/3/2559]  
    พลเมืองกับการปฏิรูป [4/3/2559]  
    เกษตรน้ำน้อย...ทางออกของเกษตรกร [2/3/2559]  
    ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน [25/2/2559]  
    การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกในโลกมุสลิม [17/2/2559]  
       
  2558 การปรับเปลี่ยนห้องสมุดดิจิทัลด้านกฎหมายและงานยุติธรรม [16-18/12/2558]  
    บทบาทของห้องสมุดทางด้านนิติบัญญัติและการบริการวิจัย ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและการพัฒนารัฐบาลประชาธิปไตย (The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance) [28/11/2558]  
    ห้องสมุดดิจิทัล: ประสบการณ์และข้อพึงระวัง (Digital Library: Best Practice and Pit Fall) [27/11/2558]  
    โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) [19/10/2558]  
    การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตามมาตรฐาน RDA [25/9/2558]  
    งานวิจัยของรัฐสภากับการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน [18/9/2558]  
    เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. [7-8/9/2558]  
    คิดใหม่ ทำใหม่ บรรณารักษ์ยุคใหม่ [2-4/9/2558]  
    โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต "สุขภาพดี...ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ [31/8/2558]  
    ห้องสมุดดิจิทัลกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Smart Library – Smart User [24/8/2558]  
    เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. [13-14/8/2558]  
    สปช. รายงานประชาชน เรื่อง "เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช." [13/8/2558]  
    พลวัตห้องสมุด: การเข้าถึง การพัฒนา และการปรับเปลี่ยน (Dynamic Libraries : Access, Development and Transformation) [8-24/8/2558]  
    GO Forward Together : Get to Know More for Quality Services [6-7/8/2558]  
    การเสริมสร้างสุขภาพสตรี สว. กทม. [14-17/7/2558]  
    การจัดการทรัพยากรปิโตรเลียมบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล : ประเด็นที่ควรรู้ และการสร้างเครือข่าย [25/6/2558]  
    การสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 ครั้งที่ 2 [18/6/2558]  
    การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) หลักสูตรทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง [15/6/2558]  
    ความมุ่งหวังอาเซียน: ห้องสมุดเพื่อความก้าวหน้าที่ยั่งยืน (ASEAN Aspirations: Libraries for Sustainable Advancement) [10-13/6/2558]  
    วิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญ ในมุมมองด้านวิชาการและการเมือง [3/6/2558]  
    ก้าวไปด้วยกัน (Library 2015 : Together We Go) [28-29/5/2558]  
    โครงการสัมมนา “เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ” [22-24/5/2558]  
    เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1 [6-8/5/2558]  
    โครงการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี เรื่อง "การปฏิรูปประเทศไทย" [29/4/2558]  
    มาตรการส่งเสริมการทำงานต่อเนื่องของผู้สูงอายุ [27/4/2558]  
    การกำหนดทิศทางการศึกษาเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาการเมือง ฉบับที่ 2 [2/4/2558]  
    วิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 3 [11-15/3/2558]  
    โครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุด องค์กร หน่วยงานทางด้านกฎหมาย หน่วยงานยุติธรรม Library Connectivity [15/1/2558]  
       
  2557 ทิศทางและพัฒนาการ Website Design สำหรับห้องสมุดยุคดิจิทัล [8/9/2557]  
    เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. [4-5/9/2557]  
    ห้องสมุด ประชาชน สังคม: การบรรจบกันเพื่อความรู้ (Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge) [10-24/8/2557]  
    การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย [4/8/2557]  
    การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศขาออกของไทย : ข้อค้นพบจากงานวิจัยและนัยเชิงนโยบาย [20/3/2557]  
    การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557 [6-8/3/2557]  
       
  2556 Library and Mobile Technology [8/11/2556]  
    การปฏิรูปกฎหมายแรงงานไทยรองรับประชาคมอาเซียน [31/10/2556]  
    "บทบาทและอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการวิจัยของรัฐสภา" และ "บทบาทของสตรีกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง" [30/10/2556]  
    การบริหารห้องสมุดอย่างรู้เท่าทัน [2-3/9/2556]  
    การสนับสนุนงานนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ดี – บทบาทสำคัญของห้องสมุดรัฐ สภาและบริการวิจัย (Making Better Laws – The Unique Role of Parliamentary Library and Research Services) [13-24/8/2556]  
    การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [1-2/6/2556]  
    การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเมืองภาคพลเมืองในสังคมไทย ก้าวไกล หรือ ไล่หลัง ภายใต้โครงการศึกษา "รัฐธรรมนูญที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย" [27/5/2556]  
       
  2555 การปฏิรูปรัฐสภา : มุมมองเชิงเปรียบเทียบ (Parliamentary Reform : Comparative Perspectives) [8-10/11/2555]  
       
  2554 พื้นฐานประชาธิปไตย : การบริการห้องสมุดและงานวิจัยของรัฐสภา (Fundamental to Democracy : Parliamentary library and research services) [26 /2/2554]  
       
  2551 NEDC Summit Event 2008 : Be Future-Ready Today [12/11/2551]  
    Online Information and Education Conference 2008 [11-12/11/2551]  
    สู่ประชาคมอาเซียน 2015 [4/11/2551]  
    การพัฒนาศักยภาพห้องสมุดยุคใหม่ [3-5/9/2551]  
    โลจิสติกส์กับปัญหาการคมนาคมของประเทศ [25/1/2551]  
       
  2550 การรู้สารสนเทศของปวงชน : เรียนรู้เพื่อสังคมเศรษฐกิจพอเพียง [18-21/12/2550]  
    การพัฒนาจิตเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน [14-20/10/2550]  
    การคัดสรรเนื้อหาวิชา การสร้างและจัดทำเนื้อหาในการทำ e-Learning และการใช้เทคนิคและโปรแกรมในการจัดทำ e-Learning [3/9/2550]  
    ห้องสมุดเชิงรุก : การปรับตัวสู่การเป็นห้องสมุดในโลกไร้พรมแดน [29-30/8/2550]  
    พลิกโฉมเทเลคอม : พลิกโฉมประเทศไทย [28/6/2550]  
    การประชุมปฐมทัศน์นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) [22/6/2550]  
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา [14/6/2550]  
    การเข้าถึงเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ [30/5/2550]  
    พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย [25/5/2550]  
 
สารนิเทศมรดกไทยในยุคดิจิทัล [18/5/2550]  
    การใช้เทคโนโลยีในการจัดการความรู้กับห้องสมุด [17/5/2550]  
    สิทธิอันพึงมีของประชาชนในร่างรัฐธรรมนูญ [9/5/2550]  
    การศึกษาดูงานแหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 4 แห่ง [20/4/2550]  
    จริยธรรมนักการเมือง [31/3/2550]  
    ทิศทางของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กลุ่มงานบริการวิชาการ [28-29/3/2550]  
    เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ [27/3/2550]  
    เตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ [26/3/2550]  
    คุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง [16/3/2550]  
    รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยควรมีสาระสำคัญอย่างไร [9/3/2550]  
    องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญภายใต้รัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่ [9/3/2550]  
    ประเทศไทยกับการเป็นภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ [8/3/2550]  
    สสช. เชิงรุก ตอน : เร่งระดมร่วมร่างรัฐธรรมนูญ โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา [1/3/2550]  
    การรับฟังความคิดเห็นต่อการผลักดันกฎหมายเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต [23/2/2550]  
    การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อกำหนดมาตราว่าด้วยสิทธิเสมอภาคทางการเมืองระหว่างหญิงและชายในประเทศฝรั่งเศส และ มาตราการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิทางการเมืองการปกครองของผู้หญิง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 และ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา [22/2/2550]  
    การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 [16/2/2550]  
    ประเด็นทางเศรษฐกิจ จริยธรรมกับการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ โดย กลุ่มงานบริการวิชาการ 1 และ กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 [13/2/2550]  
    ส.ส.กับพรรคการเมือง : การสังกัดพรรค, เสรีภาพของผู้แทนปวงชนประชาธิปไตยภายในพรรค และการเลือกตั้งแบบปาร์ตี้ลิสต์ [15/2/2550]  
 
โอกาสและทางเลือกใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศ [2/2/2550]  
    ทิศทางการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ กับที่มาของนายกรัฐมนตรี [1/2/2550]  
 
เพศกับความเป็นจริงในอุษาคเนย์ [30/1/2550]  
    ปฎิรูปตำรวจไทย : ประสบการณ์จากญี่ปุ่น [10/1/2550]  
       
  2549 เวทีสิทธิมนุษยชนเพื่อการปฏิรูปการเมือง เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 2549 [8-9/12/2549]  
    พระราชอำนาจในการพระราชทานอภัยโทษ [30/11/2549]  
    หนึ่งทศวรรษการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย [28/11/2549]  
    NGV พลังงานทางเลือกของภาคขนส่ง [9/11/2549]  
    ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง [6/11/2549]  
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง [3/11/2549]  
    เว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทย สู่การพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ [1/11/2549]  
    ก๊าซ NGV พลังงานทางเลือกจริงหรือ? [19/10/2549]  
       
       
       
       
KM Home
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โทร. 02 244 1398
Last updated: 17/4/2562