สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Welcome to Bureau of Academic Services  

กิจกรรมผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาการศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศนักศึกษาฝึกงาน
             
  กิจกรรมกิจกรรม  
             
    2561  
 • กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (KM)
 • โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการของหน่วยงานในสังกัดรัฐสภา กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) (5 ก.ย. 2561)
 • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสถาบันนิติบัญญัติ ระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (6 ก.ค. 2561)
 • โครงการส่งเสริมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) (3 ก.ค. - 2 ส.ค. 2561)
 • การอบรมการสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ (19-20 มิ.ย. 2561)
 • กิจกรรมสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ (18 ม.ค. 2561)
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (13 ม.ค. 2561)
   
             
    2560  
 • โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ กิจกรรมที่ 2 เวทีวิชาการเพื่อนำเสนองานวิชาการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรของสำนักวิชาการ จากการศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (4 ส.ค. 2560)
 • โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ กิจกรรมที่ 1 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (30 มิ.ย. 2560)
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง ย้อนเวลาหาอดีตวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 และทิศทางในอนาคต ณ ห้องประชุมหมายเลข 1 ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ (16 มิ.ย. 2560)
 • โครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (17 ก.พ. 2560)
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 (14 ม.ค. 2560)
   
             
    2559  
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง รัฐธรรมนูญใหม่กับภารกิจสำนักวิชาการ (28 ธ.ค. 2559)
 • กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสำนักวิชาการ รองรับยุทธศาสตร์สำนักงานฯ สู่ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ (23-25 ธ.ค. 2559)
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง ปัญหาของประเทศไทยก่อนไปยุค 4.0 (19 ธ.ค. 2559)
 • การสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรสำนักวิชาการ รองรับยุทธศาสตร์สำนักงานฯ สู่ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสนับสนุนฝ่ายนิติบัญญัติ (28 พ.ย. 2559)
 • การสัมมนาในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หัวข้อ แนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการ ด้านพิพิธภัณฑ์ ด้านห้องสมุด และด้านสารบรรณ (21 พ.ย. 2559)
 • การอบรมการใช้งานฐานข้อมูลทางด้านกฎหมาย ได้แก่ Westlaw, Lexis, Nexis แก่ข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (17 พ.ย. 2559)
 • การเสวนาความรู้ เรื่อง โค้งสุดท้ายสู่เส้นชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Road to the White House) (28 ต.ค. 2559)
 • กิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 (วัน LO) (7 - 8 ก.ย. 2559)
 • กิจกรรมสนทนาความรู้เรื่อง "ของใหม่ในรัฐธรรมนูญ" (2 ก.ย. 2559)
 • กิจกรรมฟุตบอลสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2559 (17 ส.ค. 2559)
 • กิจกรรมปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เรื่อง "เล่าเรื่องแม่" (10 ส.ค. 2559)
 • กิจกรรม "Save for Mom ประหยัดพลังงานเพื่อแม่" (10 ส.ค. 2559)
   
             
    สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

bullet สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุดและพัฒนาศักยภาพการสืบค้นสารสนเทศ ให้รองรับการปรับปรุงการให้บริการของห้องสมุดเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้แก่ข้าราชการและบุคคลในวงงานรัฐสภา
12 มกราคม - 17 มิถุนายน 2558
more>>

   
             
    สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT)  

bullet สำนักวิชาการ แนะนำการใช้ระบบคลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ (Legislative Institutional Repository of Thailand - LIRT) และระบบสารสนเทศบริหารงานข้อมูลเพื่อการปฏิรูป ในช่วงระยะเวลาการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาแบบหน้าจอสัมผัส (iPad) ให้แก่สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2557
more>>

   
             
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
28 สิงหาคม 2557
more>>
   
             
    โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ  

bullet โครงการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสัมมนาประกอบนิทรรศการ เรื่อง การบริหารงานและการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภา
15 สิงหาคม 2557
bullet โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายงานวิชาการ
5-6 สิงหาคม 2557
more>>

   
             
    โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557   bullet โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการด้านนิติบัญญัติของสำนักวิชาการ สำนักกฎหมาย และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข ประจำปี พ.ศ.2557
6-8 มีนาคม 2557
more>>
   
             
             
  ผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภาผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา  
             
    Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี   bullet Mr. Woojin Noh, Mr. Kim Sunghun และ Mr. Yoon Seokcheol จากห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี เข้าเยี่ยมชมและดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
8 ธันวาคม 2557
more>>
   
             
    คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   bullet คณะนิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังศึกษารายวิชา 2206211 สารนิเทศในปริบทสังคม จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานห้องสมุดรัฐสภา ศูนย์บริการ E-Knowledge และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
5 พฤศจิกายน 2557
more>>
   
             
    นาย Kyi Thein, Deputy Director General, Pyidaungsu Hluttaw สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเมียนมาร์ และคณะ   bullet นาย Kyi Thein, Deputy Director General, Pyidaungsu Hluttaw สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาเมียนมาร์ และคณะ เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา
8 มกราคม 2557
more>>
   
             
    นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ   bullet นาย Hwang Chang Hwa ผู้อำนวยการห้องสมุดรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าพบปะนางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานห้องสมุด สำนักวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและการพัฒนาห้องสมุดรัฐสภา
8 สิงหาคม 2556
more>>
   
             
    นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา   bullet นายเซวัง นอร์บุ (Mr. Tshewang Norbu) เลขาธิการสภาที่ปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน และผู้อำนวยการสำนักรายงานการประชุมและข้อมูลข่าวสาร เยี่ยมชมห้องสมุดรัฐสภา
14 มิถุนายน 2556
more>>
   
             
     
  การศึกษาดูงานภายในประเทศการศึกษาดูงานภายในประเทศ  
             
    2561  
 • กิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ด้านการบริหารจัดการและบริการสารสนเทศ 6 แห่ง (8,22,18,29 พฤศจิกายน 2561)
   
    2559  
 • การศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (11 พ.ย. 2559)
 • การศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กลุ่มที่ 3 ข้าราชการกลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ รวม 40 คน ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (9 พ.ย. 2559)
 • การศึกษาดูงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) กลุ่มที่ 1 ข้าราชการกลุ่มงานบริการวิชาการ 1 กลุ่มงานบริการวิชาการ 2 กลุ่มงานบริการวิชาการ 3 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา และกลุ่มงานบริหารทั่วไป รวม 74 คน ณ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (7 พ.ย. 2559)
   
             
    สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน Intensive Language Course (ILC )
more>>

   
             
    รายงานการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการ  

การประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ของบุคลากรสำนักวิชาการ
more>>

   
             
     
  การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ  
             
    IFLA 2018 Malaysia   The 34th IFLA Pre-Conference
"Transforming parliamentary libraries and research services to meet changing clients’ needs"
The 84th IFLA General Conference and Assembly
"Transform Libraries, Transform Societies"
23 - 31 August 2018. Kuala Lumpur, Malaysia.
more>>
   
             
    ISPRS 2018   The 9th International Seminar for Parliamentary Research Services
"The Legislature’s Response to Science and Technology Developments Causing a Paradigm Shift in Society and People’s Lives"
7 - 9 November 2018. Seoul, Republic of Korea.
more>>
   
             
    ISPRS 2017   The 8th International Seminar for Parliamentary Research Services
"Enhancing the Dialogue between Parliaments and Citizens" and
"Addressing Transnational Challenges: Promoting Inter-parliamentary Cooperation"
7 - 11 November 2017. Seoul, Republic of Korea.
more>>
   
             
    IFLA 2017 Republic of Poland   The 33rd IFLA Pre-Conference
"Information as the foundation for social solidarity: the role of parliamentary libraries and research services"
The 83rd IFLA General Conference and Assembly
"Libraries. Solidarity. Society."
15 - 25 August 2017. Warsaw and Wroclaw, Republic of Poland.
more>>
   
             
    APLAP 2017 Republic of Korea   The 11th Conference of the Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific. "Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services"
Association of Parliamentary Libraries of Asia and the Pacific - APLAP
26 - 28 April 2017. Seoul, Republic of Korea.
more>>
   
             
             
    >> เพิ่มเติมการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างปี 2011-2016    
             
    IFLA 2016 United States of America  
IFLA 2015 Australia IFLA 2015 South Africa IFLA 2014 France ISPRS 2013 Republic of Korea IFLA 2013 Singapore
   
             
    IFLA 2012 Finland  
ISPRS 2012 IFLA 2011 Puerto Rico APLAP 2011 Australia
   
             
             
    >> เพิ่มเติมการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ระหว่างปี 2005-2010    
             
    IFLA 2010 Sweden  
IFLA 2009 Italy IFLA 2008 Canada IFLA 2007 Durban,Africa การประชุม APLAP ครั้งที่ 9 IFLA 2006 Seoul,Republic of Korea
   
             
    Japan  
Republic of India IFLA 2005 Oslo,Norway Republic of Singapore New Delhi, India
   
     
     
  นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาฝึกงาน  
             
   
:: 2560 ::
  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
   
:: 2559 ::
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
   
:: 2558 ::
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
more>>
   
             
   
:: 2557 ::
  มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
more>>
   
             
   
:: 2556 ::
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
more>>
   
             
       
   
 
Last updated : 17/4/62
 
Home
Webmaster: บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์