KM สำนักวิชาการ
               
 
MAIN MENU
bullet เกี่ยวกับ KM

bullet แผนปฏิบัติการจัดการความรู้สำนักงาน

bullet แผนปฏิบัติการจัดการความรู้สำนักวิชาการ

bullet เอกสารเผยแพร่
bullet คู่มือสำนักวิชาการ
bullet คณะทำงาน KM
bullet กิจกรรมคณะทำงาน
bullet ข่าวประชาสัมพันธ์
bullet ผลการดำเนินงาน
 

Links KM
bullet สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
bullet GotoKnow
 
 
วัน LO วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สรรสาระกับคนวิชาการ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
การอบรมและสัมมนาของสำนักวิชาการ มาตรฐานงานด้านวิชาการ GotoKnow
  เว็บเพจวารสารการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 


         
...............................................................................................................
     
 
LO DAY
bullet 2018
bullet 2017
bullet 2016
bullet 2015
bullet 2014
bullet 2013
bullet 2012
bullet 2011
bullet 2010
bullet 2009
bullet 2008
bullet 2007
 
     

เอกสารเผยแพร่
-

+ อ่านเพิ่มเติม...

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

กิจกรรม
-

ขอเชิญส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2559

*รายละเอียดเพิ่มเติม

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

กิจกรรม
-

ขอเชิญส่งผลงานเข้าคัดเลือกเพื่อรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2558

*รายละเอียดเพิ่มเติม

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

กิจกรรม
-

โครงการสัมมนา "เครือข่ายปฏิบัติงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ" ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมกานต์มณี ถนนประดิพัทธ์ และวันเสาร์ที่ 23 -อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

*รายละเอียดโครงการ

 
         
...............................................................................................................
     
         

ผลการดำเนินงาน
-

 
          ..................................................................................................................    
 


     

ข่าวประชาสัมพันธ์
- รางวัลการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี 2555

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง
รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการด้านประชุมเพื่อสนับสนุนงานนิติบัญญัติ และองค์ความรู้ด้านการพัฒนาข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านนิติบัญญัติ

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

- รางวัลการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี 2554

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฐานข้อมูลในวงงานรัฐสภาแบบบูรณาการ (สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักสารสนเทศ สำนักพัฒนาบุคลากร)
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 3)

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

- รางวัลการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี 2553

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร

รางวัลชมเชยมี 6 รางวัล ได้แก่
สำนักรักษาความปลอดภัย สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักสารสนเทศ สำนักกรรมาธิการ 123 สำนักการประชุม และ สำนักการพิมพ์

*รายละเอียดเพิ่มเติม

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

- วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ประจำปี 2553

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดจัดงานโครงการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร" ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พบกับนิทรรศการและการบรรยาย เสวนา เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสำนัก/กลุ่มงาน รวมทั้งพิจารณาคัดสรรสำนัก/กลุ่มงาน ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ดีเด่นหรือมีผลงาน ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
จึงขอเชิญข้าราชการสำนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

- รางวัลการสร้างสรรค์องค์ความรู้ เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี 2552

รางวัลที่ 1 ได้แก่ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และสำนักภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักรักษาความปลอดภัย

รางวัลชมเชยมี 6 รางวัล ได้แก่
สำนักวิชาการ สำนักกรรมาธิการ 123 สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

- วันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ประจำปี 2552

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกำหนดจัดงานวันแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (วัน LO) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2552 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พบกับนิทรรศการและการบรรยาย เสวนา เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสำนัก/กลุ่มงาน รวมทั้งพิจารณาคัดสรร ยกย่อง ชมเชย สำนัก/กลุ่มงาน ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ดีเด่นหรือมีผลงาน ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่
จึงขอเชิญข้าราชการสำนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 
         
...............................................................................................................
     
 


     

- รางวัลการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี 2551

รางวัลที่ 1 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
รางวัลที่ 2 ได้แก่ สำนักวิชาการ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และสำนักภาษาต่างประเทศ
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักกรรมาธิการ 3 และสำนักการพิมพ์

รางวัลชมเชยมี 6 รางวัล ได้แก่
สำนักกฎหมาย สำนักบริหารงานกลาง สำนักรักษาความปลอดภัย สำนักการประชุม สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร และกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

 
         
...............................................................................................................
   
 


      - โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการความรู้"

สำนักพัฒนาบุคลากรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการความรู้" ให้แก่คณะทำงานการจัดการความรู้ระดับสำนัก/กลุ่มงาน วันพุธที่ 26 กันยายน 2550 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6

 
         
...............................................................................................................
   
 

     

- รางวัลการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรม เนื่องในงานสัปดาห์องค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ประจำปี 2550

รางวัลที่ 1 ได้แก่ สำนักวิชาการ
รางวัลที่ 2 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา และสำนักกรรมาธิการ 1
รางวัลที่ 3 ได้แก่ สำนักสารสนเทศ และสำนักรายงานการประชุมและชวเลข

รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่
1.สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
2.สำนักภาษาต่างประเทศ
3.สำนักกรรมาธิการ 3

 
         
...............................................................................................................
   
 

     

- วัน LO : Learning Organization

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดกิจกรรมตามโครงการสร้างบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้ร่วมกัน วัน LO : Learning Organization ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2550 เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง และห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ของแต่ละสำนัก/กลุ่มงาน ร่วมกัน รวมทั้งพิจารณาคัดสรรบุคคลและยกย่อง ชมเชย สำนัก/กลุ่มงาน ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้ดีเด่นหรือมีผลงาน ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่
ขอเชิญข้าราชการสำนักวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 
         
...............................................................................................................
   
               
 

 

 

     

คณะทำงาน KM
-

 
               
           
          คณะทำงานการจัดการความรู้ สำนักวิชาการ
          โทรศัพท์ : 0 2244 2075โทรสาร : 0 2244 2074
 
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Last updated: 29/3/2562 โทร. 02244 2073