Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2562
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาปีที่ 1 (สมัยวิสามัญ)
1.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1-2/2562
1.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2562

https://library2.parliament.go.th/giventake/hr25.html
https://library2.parliament.go.th/giventake/hrdoc25.html
https://library2.parliament.go.th/giventake/hrap25.html
https://library2.parliament.go.th/giventake/sn2562.html
https://library2.parliament.go.th/giventake/sndoc2562.html
2

Give and Take ฐานความรู้หอสมุดรัฐสภา จำนวน 4 รายการ

 • พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562
 • พระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. 2562
 • พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สอง พ.ศ. 2562
 • คณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
https://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
3

ผลงานทางวิชาการ
3.1 เอกสารวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การเข้าร่วมประชุมด้านการวิจัยระหว่างประเทศ

3.2 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • แนวทางการเตรียมรับมือกับการสูญเสียอัตรากำลังคนภาครัฐจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • ถ่านหิน : ภัยมืดจากโลกพลังงาน
 • การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา

3.3 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 3 รายการ

 • แนวทางการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
 • คลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud: G-Cloud) กับการปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ
 • จัดระเบียบบิ๊กไบค์ : การสร้างความปลอดภัยในการขับขี่

3.4 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 18 ฉบับที่ 206 (ตุลาคม 2562)
3.5 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 รายการ

 • ปัญหาการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ
 • คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
 • ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา
 • การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี
 • มาตรการช่วยเหลือราคาพืชผลเกษตรตกต่ำของไทย
 • Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 ของไทย
 • จดหมายเหตุของรัฐสภาไทย  

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

https://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

https://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

https://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

https://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

4

E-Book ผลงานของรัฐสภา จำนวน 2 รายการ

 • รายงานเศรษฐกิจ สังคม และการเงินภาครัฐในระดับมหภาค
 • การศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีต่อรูปแบบและวิธีการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
https://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookspa.html
5

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
6

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนตุลาคม 2562

https://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
7

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานห้องสมุด
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2

http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html

http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html

   

 

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2562 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562
  กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562 ตุลาคม 2562    
             
พ.ศ.2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
  กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561
             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074
upload : 7/5/2552 last update :
8/11/2562