Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
     

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภาปีที่ 1 (สมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
1.1 สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1-2/2562
1.2 วุฒิสภา ครั้งที่ 1/2562

https://library2.parliament.go.th/giventake/hr25.html
https://library2.parliament.go.th/giventake/sn2562.html
2

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

 • คณะที่ 61 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
https://library2.parliament.go.th/giventake/statement.html
3

Give and Take ฐานความรู้หอสมุดรัฐสภา จำนวน 12 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภา
 • พระราชดำรัสในพิธีเปิดประชุมรัฐสภา
 • พิธีเปิดประชุมรัฐสภา
 • พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ 2)
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ 2)
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นการชั่วคราว
 • ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับการประชุมวุฒิสภาเป็นการชั่วคราว
https://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
https://library2.parliament.go.th/giventake/forceofpar.html
4

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การกำหนดรายชื่อบุคคลสำรอง สำหรับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

5 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5.1 ระเบียบวาระ ครั้งที่ 30/2562
5.2 บันทึกการประชุม ครั้งที่ 58,59,63,64/2561
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
6

พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 453 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศและเผยแพร่ในเดือนพฤษภาคม 2562 จำนวน 59 รายการ

 • พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562

6.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 4 ฉบับ
6.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 8 ฉบับ
6.4 ติดตามสถานการณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562)
7

หน้าหลักสำนักวิชาการ

 • ฐานข้อมูลออนไลน์ต่างประเทศ “Lexis Advance”
https://advance.lexis.com/firsttime?crid=485996bb-fe05-4a06-b055-87e62c2b2575
https://library2.parliament.go.th/library/onlinedb.html
8

ผลงานทางวิชาการ
8.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • ฉลากคอร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน
 • พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมกับการเจริญเติบโตของเมือง: กรณีพื้นที่ตำบลบางกะเจ้า

8.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 3 รายการ

 • แรงงานสูงอายุในประเทศสิงคโปร์
 • ปัญหาความเหลื่อมล้ำกับแนวทางจัดตั้งธนาคารที่ดิน
 • การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

8.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 18 ฉบับที่ 200 (เมษายน 2562)

8.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 3 รายการ

 • ห้องสมุดรัฐสภาไทย
 • งานวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี
 • การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของไทย

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

9

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 2 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมีนาคม 2562 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานห้องสมุด
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
   

 

web updateเลือกดูรายการย้อนหลัง

             
พ.ศ.2562 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562  
             
พ.ศ.2561 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561
  กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561 ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561
             
พ.ศ.2560 มกราคม 2560 กุมภาพันธ์ 2560 มีนาคม 2560 เมษายน 2560 พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560
  กรกฎาคม 2560 สิงหาคม 2560 กันยายน 2560 ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560
             
พ.ศ.2559 มกราคม 2559 กุมภาพันธ์ 2559 มีนาคม 2559 เมษายน 2559 พฤษภาคม 2559 มิถุนายน 2559
  กรกฎาคม 2559 สิงหาคม 2559 กันยายน 2559 ตุลาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 ธันวาคม 2559
             
พ.ศ.2558 มกราคม 2558 กุมภาพันธ์ 2558 มีนาคม 2558 เมษายน 2558 พฤษภาคม 2558 มิถุนายน 2558
  กรกฎาคม 2558 สิงหาคม 2558 กันยายน 2558 ตุลาคม 2558 พฤศจิกายน 2558 ธันวาคม 2558
             
พ.ศ.2557 มกราคม 2557 กุมภาพันธ์ 2557 มีนาคม 2557 เมษายน 2557 พฤษภาคม 2557 มิถุนายน 2557
  กรกฎาคม 2557 สิงหาคม 2557 กันยายน 2557 ตุลาคม 2557 พฤศจิกายน 2557 ธันวาคม 2557
             
พ.ศ.2556 มกราคม 2556 กุมภาพันธ์ 2556 มีนาคม 2556 เมษายน 2556 พฤษภาคม 2556 มิถุนายน 2556
  กรกฎาคม 2556 สิงหาคม 2556 กันยายน 2556 ตุลาคม 2556 พฤศจิกายน 2556 ธันวาคม 2556
             
พ.ศ.2555 มกราคม 2555 กุมภาพันธ์ 2555 มีนาคม 2555 เมษายน 2555 พฤษภาคม 2555 มิถุนายน 2555
  กรกฎาคม 2555 สิงหาคม 2555 กันยายน 2555 ตุลาคม 2555 พฤศจิกายน 2555 ธันวาคม 2555
             
พ.ศ.2554 มกราคม 2554 กุมภาพันธ์ 2554 มีนาคม 2554 เมษายน 2554 พฤษภาคม 2554 มิถุนายน 2554
  กรกฎาคม 2554 สิงหาคม 2554 กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 พฤศจิกายน 2554 ธันวาคม 2554
             
พ.ศ.2553 มกราคม 2553 กุมภาพันธ์ 2553 มีนาคม 2553 เมษายน 2553 พฤษภาคม 2553 มิถุนายน 2553
  กรกฎาคม 2553 สิงหาคม 2553 กันยายน 2553 ตุลาคม 2553 พฤศจิกายน 2553 ธันวาคม 2553
พ.ศ.2552 เมษายน 2552 พฤษภาคม 2552 มิถุนายน 2552 กรกฎาคม 2552 สิงหาคม 2552 กันยายน 2552
  ตุลาคม 2552 พฤศจิกายน 2552 ธันวาคม 2552      

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074
upload : 7/5/2552 last update :
13/6/2562
Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์