Research and Development สำนักวิชาการ

R and D สำนักวิชาการ
Research and Development

 

:: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

หัวข้อเรื่อง

 1. การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญไทย
 2. หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

:: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

หัวข้อเรื่อง

 1. บทบาทรัฐสภาในการพัฒนาระบบการงบประมาณของประเทศ
 2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
 3. การปฏิรูปองค์กรนิติบัญญัติภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

:: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

หัวข้อเรื่อง

 1. การพัฒนาระบบงานและบุคลากรที่สนับสนุนภารกิจของสภาผู้แทนราษฎร
 2. การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพของบุคลากรเพื่อช่วยทำหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภา
 3. การพัฒนาระบบและวิธีการงบประมาณของรัฐสภา
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

:: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

 • หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ

:: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

 • หัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
:: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563
:: คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา
:: ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนา
:: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ผลงานวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
:: เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development Newsletter)
 
 
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

 

   
การสนับสนุนการวิจัยด้านการเมืองการปกครอง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยงานสนับสนุนการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา ในด้านการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน และการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับงานตามอำนาจหน้าที่ของสภาและคณะกรรมาธิการ

ภารกิจประการหนึ่งของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ การสนับสนุนข้อมูลวิชาการประกอบการพิจารณาของที่ประชุมสภาและคณะกรรมาธิการ


ที่มาของข้อมูลวิชาการ ข้อมูลวิชาการส่วนหนึ่งมาจาก
bulletงานวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ
bulletงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
bulletงานวิจัยของบุคลากรในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ภารกิจด้านการวิจัย สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาผู้แทนราษฎร และรัฐสภา

ภิจกรรมด้านการวิจัย

ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
bulletประเภทสถาบันและนักวิชาการอิสระ
bulletประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์
bulletจัดสัมมนาผลงานวิจัย
bulletบทความในรายการ "วิจัยก้าวไกล" ทางสถานีวิทยุรัฐสภา (87.5 MHZ)
bulletบทความใน เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา
bulletเผยแพร่วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ และรายงานวิจัย ทางเว็บไซต์ของหอสมุดรัฐสภา (www.parliament.go.th/library)

   
การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย
 

ประเภทสถาบันและนักวิชาการอิสระ

เงื่อนไขการขอทุนวิจัย
bulletเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยในหัวข้อเรื่องตามประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
bulletเป็นการศึกษาวิจัยตามข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งได้แจ้งไว้ในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
bulletเป็นข้อเสนอโครงการวิจัยที่จัดทำขึ้นตามแบบเสนอโครงการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (แบบ ว.1)

ระยะเวลาการขอรับทุน ตามกำหนดการในประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การพิจารณาข้อเสนอโครงการ
bulletคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัย

การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
bulletเป็นไปตามสัญญาจ้างทำการศึกษาวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

 


ประเภทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

เงื่อนไขการขอทุนวิจัย
bulletเป็นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การพัฒนาประชาธิปไตย การพัฒนากระบวนการ สถาบัน และงานของฝ่ายนิติบัญญัติ
bulletเป็นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับที่ได้รับการอนุมัติ/รับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยให้เป็นโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่สามารถจัดทำวิทยานิพนธ์แล้ว

ระยะเวลาการขอรับทุน เปิดรับสมัครตลอดปี

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
bulletเป็นนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
bulletเป็นผู้ดำเนินการวิจัยด้วยตนเองและไม่เคยได้รับเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานใดมาก่อน

วงเงินอุดหนุนการวิจัย
bulletระดับปริญญาโท ไม่เกินรายละ 75,000 บาท
bulletระดับปริญญาเอก ไม่เกินรายละ 150,000 บาท

การพิจารณาข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
bulletคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้พิจารณาให้ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์

การจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย
bulletเป็นไปตามสัญญารับเงินอุดหนุนการวิจัยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

   
   
   
*สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ โทรศัพท์ 02244 2067-8 โทรสาร 02244 2062

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074
upload : 14/3/2551 last update :
30/12/2563