สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

     
  กฎหมายที่น่าสนใจสำหรับสมาชิกรัฐสภา
     
yellow folder icon ข้อบังคับการประชุมสภา  
  blue folder icon ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2551
blue folder icon ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551
blue folder icon ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2553
 
     
yellow folder icon รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  blue folder icon รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
blue folder icon รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2554
blue folder icon รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
 
     
yellow folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  
 

blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2552
blue folder icon พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552

 
     
yellow folder icon ประมวลกฎหมาย  
 

blue folder icon ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2535
blue folder icon ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พ.ศ. 2477
blue folder icon ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. 2477
blue folder icon ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499

 
     
yellow folder icon กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
 

blue folder icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
blue folder icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
blue folder icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
blue folder icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
blue folder icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
blue folder icon พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

 
     
yellow folder icon กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน  
 

blue folder icon พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
blue folder icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
blue folder icon พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
blue folder icon พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
blue folder icon พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
blue folder icon พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
blue folder icon พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ. 2546

 
     
yellow folder icon กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล  
 

blue folder icon พระราชบัญญัติว่าด้วยอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
blue folder icon ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่องการพิจารณาและวินิจฉัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546
blue folder icon ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่องการพิจารณาและวินิจฉัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
blue folder icon ข้อบังคับคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลว่าด้วยวิธีการเสนอเรื่องการพิจารณาและวินิจฉัย พ.ศ. 2544

 
     
yellow folder icon กฎหมายอื่น ๆ  
 

blue folder icon พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545
blue folder icon พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
blue folder icon พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
blue folder icon ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
blue folder icon ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553
blue folder icon ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2553
blue folder icon พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา พ.ศ. 2554
blue folder icon พระราชกฤษฎีการเงินประจําตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2555

 
     
     

 

HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

The Secretariat of the House of Representatives, THAILAND
Tel : +66(0) 2244 1398 Fax. : +66(0) 2244 1083
upload : 10/1/2556 last updated : 10/1/2556