ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 2562 ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2562
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา ประมวลข้อมูลรายงานการประชุม การอภิปรายทั่วไปในรัฐสภา พ.ศ.2477-ปัจจุบัน web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

ตั้งแต่ วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
ห้องสมุดจะให้บริการสารสนเทศด้วยเว็บไซต์ใหม่ คือ https://library.parliament.go.th/
ทั้งนี้ ท่านยังสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์เดิมได้ คือ https://library2.parliament.go.th/library/home.html
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามการใช้งานเว็บไซต์ 02 244 2073

 
Hot... ข้อมูลล่าสุด

bullet รายงานการอบรมสัมมนา
bullet วิจัยปริทัศน์ ฉบับที่ 4 (พ.ย. 2563) [Green Office กับการขับเคลื่อนองค์กรสู่สำนักงานสีเขียว]
bullet Academic Focus [ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อแรงงานไทย]
bullet Hot Issue [การตรวจสอบความชอบของร่างกฎหมายด้วยรัฐธรรมนูญ]
bullet Research and Development Newsletter [ปีที่ 19 ฉบับที่ 219 พฤศจิกายน 2563]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย

bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 

 

       
 
Highlight
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (opac)
องค์ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book online
บริการ chatbot บน LINE application
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 

 

นิทรรศการ
หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

 

 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives 110 Pradipat Rd, Phya Thai, Phya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 2073 Fax. : +66(0) 2244 2074 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0