ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2562
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (statement of policy) web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

ยินดีต้อนรับสมาชิกรัฐสภา

Hot... ข้อมูลล่าสุด

bullet พระราชบัญญัติ และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

bullet Give and Take :: คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 และคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
bullet E-Book [คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การเข้าร่วมประชุมด้านการวิจัยระหว่างประเทศ][นโยบาย 3 รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (1) และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2)]
bullet Hot Issue [แนวทางการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า]
bullet Academic Focus [ถ่านหิน : ภัยมืดจากโลกพลังงาน][แนวทางการเตรียมรับมือกับการสูญเสียอัตรากำลังคนภาครัฐจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ]
bullet รายงานอบรมสัมมนา [การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริการห้องสมุด]
bullet E-Research งานวิจัย [การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศไทย]
bullet Research and Development Newsletter [ปีที่ 18 ฉบับที่ 206 ตุลาคม 2562]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา][คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ][ปัญหาการนำเข้าขยะจากต่างประเทศ]
bullet สาระสังเขปหนังสือใหม่ [ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2562]
bullet สาระสังเขปบทความวารสาร [ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562]

bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
bullet Research :: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 

 

       
 
Highlight
องค์ความรู้เกี่ยวกับ ศาสตร์พระราชา
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book online
บริการ chatbot บน LINE application
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (opac)
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 

 

นิทรรศการ
หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

 

 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives 110 Pradipat Rd, Phya Thai, Phya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 2073 Fax. : +66(0) 2244 2074 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0