Skip to Highlight Skip to ข้อมูลการประชุมสภาSkip to ฐานข้อมูลห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์Skip to ฐานข้อมูลออนไลน์Skip to บริการห้องสมุดทางโทรศัพท์มือถือSkip to ฐานความรู้ห้องสมุด
ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (statement of policy) web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

รัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภา 24 พฤษภาคม 2562

Hot... ข้อมูลล่าสุด
ความหมายของตราสัญลักษณ์

bullet พระราชบัญญัติ และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

  • พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
  • พระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

bullet Hot Issue [การจัดทำโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562]
bullet Academic Focus [ฉลากคอร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อลดโลกร้อน]
bullet E-Book [รายงานการวิจัย เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรมของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร: กรณีศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการให้สอดรับกับค่านิยมองค์กรและพันธะสัญญาด้านการต่อต้านการทุจริต]
bullet รายงานอบรมสัมมนา [บทบาทของสถาบันนิติบัญญัติในการตอบสนองต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางสังคมและความเป็นอยู่ของประชาชน]
bullet Download [คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) "LibraryonLINE"]
bullet E-Research งานวิจัย [การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน]
bullet Research and Development Newsletter [ปีที่ 18 ฉบับที่ 200 เมษายน 2562]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของไทย]
bullet สาระสังเขปหนังสือใหม่ [ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2562]
bullet สาระสังเขปบทความวารสาร [ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2562]

bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อ "บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ"
bullet Research :: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 

 

       
 
Highlight
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book online
บริการ chatbot บน LINE application
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550-2551
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 

 

นิทรรศการ
หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

 

 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives 110 Pradipat Rd, Phya Thai, Phya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 2073 Fax. : +66(0) 2244 2074 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0