ระเบียบวาระและบันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสนช. ระเบียบวาระและบันทึกการประชุม วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 2562
ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา (statement of policy) web update km สำนักวิชาการ เกี่ยวกับสำนักวิชาการ

ยินดีต้อนรับสมาชิกรัฐสภา

Hot... ข้อมูลล่าสุด

bullet พระราชบัญญัติ และประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาล่าสุด

  • พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562

bullet E-Book [นโยบาย 3 รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (1) และพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (2)]
bullet Hot Issue [P2P: Peer to peer lending ธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่][การขนถ่ายสินค้าอันตรายบริเวณท่าเรือแหลมฉบังกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม]
bullet Academic Focus [การจัดการศึกษาปฐมวัยสาธารณรัฐเกาหลี][การควบคุมผลิตภัณฑ์กัญชาในประเทศไทย : แนวโน้มและทิศทางในอนาคต]
bullet รายงานอบรมสัมมนา [มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อห้องสมุดในยุค Transformation][Innovations Start@Library: ห้องสมุด...จุดเริ่มต้นแห่งนวัตกรรม]
bullet E-Research งานวิจัย [การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาประเทศไทย]
bullet Research and Development Newsletter [ปีที่ 18 ฉบับที่ 204 สิงหาคม 2562]
bullet ร้อยเรื่อง...เมืองไทย [พระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562][ความเป็นมาของธงชาติไทย][กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม]
bullet สาระสังเขปหนังสือใหม่ [ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562]
bullet สาระสังเขปบทความวารสาร [ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562]

bullet Research :: การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
bullet Research :: ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
bullet Handbook :: คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 
ฐานข้อมูลที่บอกรับเป็นสมาชิก
ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
 
E-book ผลงานสำนักวิชาการ งานวิจัยของสำนักงาน E-book ผลงานของรัฐสภา E-book จากหน่วยงานอื่น วารสารของรัฐสภา สาระสังเขปหนังสือ สาระสังเขปบทความวารสาร

 

 

 

       
 
Highlight
อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-Book online
บริการ chatbot บน LINE application
สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ใช้เฉพาะในเครือข่ายรัฐสภา
เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) "เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ ห้องสมุดรัฐสภา"
เอกสารรายงานวาระต่าง ๆ สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557-2558
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป
ข้อมูลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540 และ 2550
เอกสารวิชาการกรณีศึกษาส่วนบุคคล สำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
 

 

 

นิทรรศการ
หนังสือรัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี

 

 

พัฒนาโดย สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
The Secretariat of the House of Representatives 110 Pradipat Rd, Phya Thai, Phya Thai, Bangkok 10400 THAILAND
Tel : +66(0) 2244 2073 Fax. : +66(0) 2244 2074 ติดต่อ
lirt@parliament.go.th
Best Resolution 1024x768, Medium Text Size

Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0