สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
 

กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

bullet ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

  นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว    
  นางสาวสุรีย์ ขวัญบัว
  สำนักงาน : 0 2244 2056
  โทรสาร : 0 2244 2074
     
  เจ้าหน้าที่ : 0 2244 2113, 0 2244 2047, 0 2244 2061
   
 

bullet วิทยากร

นางสาวพัทธนันท์ สัทธาพงษ์ นางสาวอรพรรณ สินธ์ศิริมานะ นางสาวนันทวัน หสตังไทรแก้ว
นางสาวพัทธนันท์ สัทธาพงษ์
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาวอรพรรณ สินธ์ศิริมานะ
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันทวัน หสตังไทรแก้ว
วิทยากรชำนาญการ
     
นางสาวธัญญธร ใจหนัก นายซันวา สุดตา นางสาวธนียา วงค์สีทา
นางสาวธัญญธร ใจหนัก
วิทยากรปฏิบัติการ
นายซันวา สุดตา
วิทยากรปฏิบัติการ
นางสาวธนียา วงค์สีทา
วิทยากรปฏิบัติการ
     
นางสาวปัทมพร สุขเกษม นายสุทธิศักดิ์ ตัสโต  
นางสาวปัทมพร สุขเกษม
วิทยากรปฏิบัติการ
นายสุทธิศักดิ์ ตัสโต
วิทยากรปฏิบัติการ
 
     
 

bullet นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายณรงค์ ศรีนาค    
นายณรงค์ ศรีนาค
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาเชี่ยวชาญ
   
     
 

bullet นักวิชาการช่างศิลป์

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ราศรี ว่าที่เรือตรี กมล สีสังข์  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงชลธิชา ราศรี
นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่เรือตรี กมล สีสังข์
นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ
 
     
 

bullet นายช่างศิลป์

นางสุนันทา สังข์ศิริ นายจตุรภัทรฒ์ จันทรัตน์ นายคงศักดิ์ รัศมี
นางสุนันทา สังข์ศิริ
นายช่างศิลป์อาวุโส
นายจตุรภัทรฒ์ จันทรัตน์
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
นายคงศักดิ์ รัศมี
นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
     
 

bullet เจ้าพนักงาน

นางสาววงศ์เดือน พุกชาญค้า นางพนาพร พร้อมเจริญ นางสาวพัชราภรณ์ ตันนุตร
นางสาววงศ์เดือน พุกชาญค้า
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางพนาพร พร้อมเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวพัชราภรณ์ ตันนุตร
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นางสาวสุดารัตน์ จิตติพันธ์ นางบังอร เชื่อมชิต นางกัญญ์พิดา สู่ศิริ
นางสาวสุดารัตน์ จิตติพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางบังอร เชื่อมชิต
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
นางกัญญ์พิดา สู่ศิริ
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
     
 
 
 
  ผู้บริหารสำนักวิชาการ  
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานห้องสมุด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ