สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
 

กลุ่มงานบริการวิชาการ 1

bullet ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

  นายทนงศักดิ์ สุระคำแหง    
 

นายทนงศักดิ์ สุระคำแหง

  สำนักงาน : 0 2244 2072
  โทรสาร : 0 2244 2059, 0 2244 2074
     
  เจ้าหน้าที่ : 0 2244 2060, 0 2244 2066, 0 2244 2069
   
 

bullet วิทยากร

นายยอดชาย วิถีพานิช นายโชคสุข กรกิตติชัย นางอรณิช รุ่งธิปานนท์
นายยอดชาย วิถีพานิช
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นายโชคสุข กรกิตติชัย
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นางอรณิช รุ่งธิปานนท์
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
     
นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า นายภุชงค์ สุวรรณมณี นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
นายอริย์ธัช แก้วเกาะสะบ้า
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นายภุชงค์ สุวรรณมณี
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
นายฉัตรชัย ศรีเมืองกาญจนา
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวพิธุวรรณ กิติคุณ    
นางสาวพิธุวรรณ กิติคุณ
วิทยากรชำนาญการพิเศษ
   
     
 

bullet นิติกร

นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์ นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์ นางสาวศรันยา สีมา
นายนิพัทธ์ สระฉันทพงษ์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นายยุทธพงศ์ ปิ่นอนงค์
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรันยา สีมา
นิติกรชำนาญการพิเศษ
     
นายแดนชัย ไชวิเศษ    
นายแดนชัย ไชวิเศษ
นิติกรชำนาญการพิเศษ
   
     
 

bullet เจ้าพนักงาน

นางสาวอุษณีย์ อินทองช่วย นางเมฑาพร กาญจนินทุ นางสาวเปรมฤดี วงศ์สาคร
นางสาวอุษณีย์ อินทองช่วย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางเมฑาพร กาญจนินทุ
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
นางสาวเปรมฤดี วงศ์สาคร
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
     
 
 
 
  ผู้บริหารสำนักวิชาการ  
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานห้องสมุด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ