สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
 

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

bullet ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

  นางศิริพร โหตรภวานนท์    
  นางศิริพร โหตรภวานนท์
  สำนักงาน : 0 2244 2073
  โทรสาร : 0 2244 2074
     
  เจ้าหน้าที่ : 0 2244 2073
   
 

bullet บรรณารักษ์

นางณิชานี ฉุนฉลาด นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์ นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
นางณิชานี ฉุนฉลาด
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวแสงอรุณ อนุเคราะห์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวบุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวนราภัทร เพชรมณี นายใหม่ มูลโสม นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว
นางสาวนราภัทร เพชรมณี
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นายใหม่ มูลโสม
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสาววลัยรัตน์ ชายท้าว
บรรณารักษ์ชำนาญการ
     
นางสาวธนพร อินพุ่ม นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์ นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์
นางสาวธนพร อินพุ่ม
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสาวนริศรา เพชรพนาภรณ์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสาววัลยา พุ่มต้นวงค์
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
     
 

bullet เจ้าพนักงาน

นางสาววิลาวรรณ์ บุตดา นางสาวธัญญาภัทร์ โทจำปา นางสาวอภิรดี เสียมศักดิ์
นางสาววิลาวรรณ์ บุตดา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวธัญญาภัทร์ โทจำปา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอภิรดี เสียมศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
     
นางเพชรินทร์ ชัยศรี นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี นางสุกัญญา กัลยา
นางเพชรินทร์ ชัยศรี
เจ้าพนักงานห้องสมุดอาวุโส
นางสาวเจตนนาฎ สุวรรณดี
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
นางสุกัญญา กัลยา
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
     
นางสาวศรุดา พรมสิทธิ์ นายภูริชญ์ ทรัพยรังสี  
นางสาวศรุดา พรมสิทธิ์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
นายภูริชญ์ ทรัพยรังสี
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
 
     
 
 
 
  ผู้บริหารสำนักวิชาการ
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานห้องสมุด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ