สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
 

กลุ่มงานห้องสมุด

bullet ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

  นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง    
  นางสาวอารีรัตน์ วิชาช่าง
  สำนักงาน : 0 2244 2063
  โทรสาร : 0 2244 2074
     
  เจ้าหน้าที่ : 0 2244 2039, 0 2244 2063
   
 

bullet บรรณารักษ์

นางสาวสุนิดา บุญญานนท์ นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล นางจินตนา เอี่ยมคง
นางสาวสุนิดา บุญญานนท์
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
นางสาวเบญจลักษณ์ สุทธิวิไล
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางจินตนา เอี่ยมคง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
     
นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์ นางสาวสายฝน ดีงาม นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
นางชวนพิชญ์ รัตนาไพบูลย์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวสายฝน ดีงาม
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวปรียานุช คลอวุฒิวัฒน์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
     
นางจำเรียง ระวังสำโรง นางสาวจิดาภา ทับเกษมปิติโสภา นายบัณฑิต อุทาวงค์
นางจำเรียง ระวังสำโรง
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นางสาวจิดาภา ทับเกษมปิติโสภา
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
นายบัณฑิต อุทาวงค์
บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ
     
นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม    
นางสาวพจพิณ พรมเอี่ยม
บรรณารักษ์ชำนาญการ
   
     
 

bullet นิติกร

นายอนุชา ดีสวัสดิ์    
นายอนุชา ดีสวัสดิ์
นิติกรปฏิบัติการ
   
     
 

bullet นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสมเกียรติ หะรังศรี    
นายสมเกียรติ หะรังศรี
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ
   
     
 

bullet เจ้าพนักงาน

นางสาวญานิกา เฟื่องฟุ้ง นางสาวสุพัณดา สุภาพ นางสาวเพ็ญภาทิพย์ ธรรมเพ็ชร
นางสาวญานิกา เฟื่องฟุ้ง
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวสุพัณดา สุภาพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเพ็ญภาทิพย์ ธรรมเพ็ชร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางสาววศินี มั่นกลัด นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์ นางสาวปภาดา สุประพัฒน์โภคา
นางสาววศินี มั่นกลัด
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
นางสาวอรุณทิพย์ จันทร์ดิษฐ์
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลอาวุโส
นางสาวปภาดา สุประพัฒน์โภคา
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
     
นางสารภี ช้างพลี นางสาววิภาวรรณ เส็งจีน  
นางสารภี ช้างพลี
เจ้าพนักงานห้องสมุดอาวุโส
นางสาววิภาวรรณ เส็งจีน
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
 
     
 
 
 
  ผู้บริหารสำนักวิชาการ
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานห้องสมุด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ