สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 
ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ
 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

bullet ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน

 
  นางสาวนภาพร ญาณศิริ    
  นางสาวนภาพร ญาณศิริ
  สำนักงาน : 0 2244 2075
  โทรสาร : 0 2244 2074
     
  เจ้าหน้าที่ : 0 2244 2076
   
 

bullet เจ้าพนักงาน

นางพิศเพลิน สุขสถาน นางพัทธ์ธีรา หารธูปพงษ์ นางสาวภาณินี ราษฎร์บุตรศรี
นางพิศเพลิน สุขสถาน
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางพัทธ์ธีรา หารธูปพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
นางสาวภาณินี ราษฎร์บุตรศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
นางสาวปภัชญา อินสิงห์ นางสาวอธิชนา เจริญสุข
นางสาวปภัชญา อินสิงห์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายธนเดช ธวีโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอธิชนา เจริญสุข
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
     
นางสาวกันทิมา จันเพ็ง    
นางสาวกันทิมา จันเพ็ง
เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูลชำนาญงาน
   
     
 
 
 
  ผู้บริหารสำนักวิชาการ
 
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานห้องสมุด
กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ