Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2562
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

หน้าหลักสำนักวิชาการ

 • บริการอ่านออนไลน์ "หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)"
http://www.2ebook.com/new/library/index/dl
2

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 21-27/2562

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
3

พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 350 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2562 จำนวน 16 รายการ

 • พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี
  ศาลอาญาตลิ่งชัน ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
  (ฉบับที่ 31) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการจำหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
  จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในท้องที่ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2562

3.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 107 ฉบับ
3.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 10 ฉบับ
3.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • ตำรวจชุมชน
 • ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ กรณีข้อตกลงทำร่วมกับสหรัฐอเมริกา ตามมาตรา 98 ของธรรมนูญกรุงโรม
 • ติดตามกฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
 • เกาหลีใต้กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 6 รายการ

 • บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  เกี่ยวกับสิทธิสตรี
 • ศูนย์รับคำขออนุญาต
 • มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • การลดลงของดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทย ประจำปี 2561
 • แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
 • บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
  เกี่ยวกับสิทธิเด็ก

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 18 ฉบับที่ 199 (มีนาคม 2562)

4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
 • เทคโนโลยีกับเกษตรไทยในอนาคต
 • "ครูตู้" การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 • กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานประมง

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2562 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 หน้าหลัก KM จำนวน 2 รายการ

 • แผนการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • แผนการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย (Developing Human Resources for Parliamentary Libraries and Research)

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

7

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานห้องสมุด
  • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
    9/4/2562

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์