Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2562
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1-8/2562

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
2 พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 329 ฉบับ
2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 27 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 99 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2562)
3

ผลงานทางวิชาการ
3.1 เอกสารวิชาการ “สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”
3.2 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • ฟิลิปปินส์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ : ทางแก้ปัญหาขยะล้นเมืองหรือเพิ่มมลพิษให้ชุมชน
 • ปฏิรูปภาคเกษตรด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ

3.3 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 5 รายการ

 • การแบ่งเขตเลือกตั้งของกรุงเทพมหานคร
 • การปฏิรูประบบราชการ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
 • ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
 • ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
 • แนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในประเทศต่าง ๆ

3.4 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา จำนวน 2 รายการ

 • ปีที่ 17 ฉบับที่ 196 (ธันวาคม 2561)
 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 197 (มกราคม 2562)

3.5 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 รายการ

 • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 • สะเต็มศึกษา (STEM Education)
 • ดุสิตธานี
 • การไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน บัญชีเพื่อคนไทย
 • “สาหร่าย” พืชพลังงานสะอาดทางเลือกใหม่ในอนาคต
 • เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

4 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2562 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
5 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน-ตุลาคม และพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารวิชาการ
  ด้านต่างประเทศเพื่อรองรับและสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศของสมาชิกและ
  บุคคลในวงงานนิติบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

7

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
    5/2/2562

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์