Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 9-20/2562

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
2 พระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 334 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 5 รายการ

 • พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  (ฉบับที่ 33) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 49) พ.ศ. 2562
 • พระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 69 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 65 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 3 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 1/2560
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • ภูฏานกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • คำพิพากษาที่ทำให้พ้นจากตำแหน่งหรือสมาชิกภาพสิ้นสุดลง
 • พายุหมุนเขตร้อน (Tropical Cyclone): กรณีภาคใต้
 • Disruptive Technology การดำรงชีวิตจะเปลี่ยนไป

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 9 รายการ

 • การปฏิรูประบบราชการ: การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox)
 • อนาคตของแรงงานประมงไทยภายใต้อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550
 • การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเปรียบเทียบกับโครงการบัตรบอลซ่า แฟมิเลีย (Bolsa Familia)
 • หมาป่าเดียวดาย (Lone Wolf): ก่อการร้ายรูปแบบใหม่ที่โลกกำลังเผชิญ
 • เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559: การรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
 • อาชญากรรมข้ามชาติกับความมั่นคงของประเทศไทย
 • เทคโนโลยีลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์: นวัตกรรมรักษ์โลก
 • กรุงเทพมหานครกับปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 18 ฉบับที่ 198 (กุมภาพันธ์ 2562)
4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 8 รายการ

 • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ. ....
 • กฎหมายว่าด้วยด้วยสุขภาพจิตของประเทศไทย
 • การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • สังคมสูงวัยกับข้อเท็จจริงที่ควรรู้
 • กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • บทบาทของประชาชนก่อนวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • สิทธิของคนพิการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • กลุ่มผู้พิการกับสิทธิทางการเมืองในการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

KM สำนักวิชาการ
5.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • นโยบายส่งเสริมสิทธิของชุมชนในการใช้ที่ดิน : หาทางออก ตอบโจทย์ประเทศ

5.2 สรรสาระกับคนวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • หัวข้อ “มลพิษทางอากาศ: มลภาวะที่ต้องเฝ้าระวัง”

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/content-digest/digest023.html

6

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
    12/3/2562

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์