Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 56-64/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 306 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนกันยายน 2561 จำนวน 3 รายการ
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 28 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 3 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการป้องกันภัยพิบัติและการบรรเทาสาธารณภัย : กรณีวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
 • จุดเปลี่ยนการบริหารงานภาครัฐด้วยระบบบล็อกเชน (Blockchain)
 • แผงโซลาร์เซลล์ : ขยะพิษที่ไม่ควรมองข้าม
 • แรงงานไทยในยุคดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • กฎหมายควบคุมการขอทาน
 • การท่องเที่ยวไทยในยุคดิจิทัล

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 7 รายการ

 • แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ     
 • กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กับการไม่ชำระหนี้
 • โมโตจีพีครั้งแรกกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย
 • ปัญหาคาบสมุทรเกาหลี: จากจุดเริ่มต้นถึงความหวังที่รออยู่
 • เศรษฐกิจมาเลเซียหลังเลือกตั้ง 2018
 • ภาษีลาภลอย ใครได้ ใครเสีย?
 • บัญชีเงินฝากพื้นฐาน (Basic Banking Account) บัญชีเพื่อคนไทย
 • คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 • เมืองสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
 • เกษตรแปลงใหญ่

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 192 (สิงหาคม 2561)

4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 18 รายการ

 • พรรณไม้ในพระนาม
 • หลักการแบ่งแยกอำนาจ
 • การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจไทย
 • วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
 • วันโอโซนโลก
 • การจำกัดสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน (วันมหิดล)
 • การวางศิลาฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม
 • การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 • หน่วยงานเฝ้าระวังการโจมตีทางไซเบอร์ของไทย
 • วันสิ่งแวดล้อมไทย
 • รางวัลโนเบล
 • รถไฟพระที่นั่ง
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต
 • วันสถาปนากิจการรถไฟ
 • รางวัลซีไรต์

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2561 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • การสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่องานวิชาการ
 • แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

6.2 กิจกรรม

 • ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1
 • โครงการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ "กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน (KM)" ประจำเดือนกันยายน 2561 จำนวน 2 ครั้ง 4 เรื่อง
 • แนวทางการดำเนินงานของสำนักวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่
 • ที่มาของ ส.ส. และไพรมารีโหวต (Primary Vote)
 • ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อการจัดการภัยพิบัติ : กรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน
 • แรงงานในยุคดิจิตอลแพลตฟอร์ม
 • ประมวลภาพการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศสำหรับหน่วยบริการวิจัยแห่งรัฐสภา ครั้งที่ 8 เรื่อง "การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนภายใต้บทบาทการให้บริการงานวิจัยของรัฐสภา" และ "การจัดการกับความท้าทายข้ามชาติ: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภา" ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2560
 • การประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ครั้งที่ 84 ประจำปี 2561 หัวข้อ "การปรับเปลี่ยนห้องสมุด การปรับเปลี่ยนสังคม" ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2018.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html

    5/10/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์