Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 65-74/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 308 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนตุลาคม 2561 จำนวน 1 รายการ
 • พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 41 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 2 รายการ

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารวิชาการ "บันทึกเหตุการณ์สำคัญในการจัดทำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560"
4.2 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab)
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA)
 • การธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)
 • แนวทางรัฐสวัสดิการที่เป็นไปได้สำหรับประเทศไทย
 • การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 อย่างยั่งยืน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 • อินโดนีเซียกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.3 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 11 รายการ

 • นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลของประเทศไทย
 • การยกระดับการบริการภาครัฐด้วยการจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
 • ภาษีอีคอมเมิร์ซ : กระทบผู้ประกอบการไทย?
 • สิทธิประโยชน์ของแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
 • เด็กเล็กกับการยกเลิกสอบเข้าประถมศึกษาปีที่ 1
 • การตราพระราชกำหนด
 • กฎหมายฟินเทคกับการเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลของไทย
 • การปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศเดนมาร์ก : กรณีศึกษาสำหรับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
 • อนาคตของอีสปอร์ตในประเทศไทย
 • CPTPP โอกาสและความท้าทายของไทย
 • แบบจำลองการผลิตพืชพลังงาน เพื่อลดผลกระทบในการเพาะปลูกพืชในอนาคต

4.4 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 193 (กันยายน 2561)

4.5 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 รายการ

 • การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 • การกลับเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
 • วันตำรวจ
 • วันเอดส์โลก
 • 16 ธันวาคม วันกีฬาแห่งชาติ      
 • ตราพระราชลัญจกรบนรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ผลงานบุคลากรรัฐสภา จำนวน 3 รายการ

 • ดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การมหาชน
  ที่มุ่งสู่องค์การสมรรถนะสูง (The Development of Public Organization to High-Performance Organization Model)
 • Implementing the Casual Effect of Leadership to High-Performance Organizations: An Empirical Study of Public Organizations
 • Structural equation modeling of best practice-based high-performance public organizations in Thailand
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookspa.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • รายงานโครงการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

7

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ยุทธศาสตร์
 • สืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (OPAC)
 • สืบค้นคลังสารสนเทศด้านนิติบัญญัติ (LIRT)
 • บริการ E-Knowledge Service
 • เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดรัฐสภา
 • แผนที่และข้อมูลการติดต่อห้องสมุดรัฐสภา และสำนักวิชาการ

http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html

 

https://www.facebook.com/nal.acq/
http://library2.parliament.go.th/library/map.html

    2/11/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์