Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 75-82/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 320 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 12 รายการ
 • พระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 11 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 52 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 16/2561 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากรบางกรณี
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 18/2561 เรื่อง การดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 19/2561 เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 20/2561 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความต่อเนื่อง
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • ธนาคารเงา (Shadow Banking)
 • ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการ
 • การจัดการศึกษาปฐมวัยประเทศญี่ปุ่น

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 6 รายการ

 • ปัญหาการรังแกกัน (Bullying) ในสถานศึกษา
 • ส.ว. 10 กลุ่มอาชีพตามบทเฉพาะกาล
 • ทัวร์ศูนย์เหรียญ ปัญหาของการท่องเที่ยวไทย
 • การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงกับมิติทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • การขัดกันแห่งผลประโยชน์
 • การอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยว : กรณีอ่าวมาหยาในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 (ตุลาคม 2561)

4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 9 รายการ

 • พนักงานอัยการ
 • เน็ตประชารัฐกับการพัฒนาคนไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
 • วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
 • มาตรการลดมลพิษพลาสติกในสิ่งแวดล้อม 
 • กฎหมายฟินเทคในประเทศไทย
 • กฎหมายความรับผิดต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
 • การเกษตรสร้างมูลค่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • วันเทศบาล
 • วันอานันทมหิดล

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • หลักธรรมาภิบาลและการประเมินความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์และการใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการค้าที่เป็นธรรม

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

7

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • บริการ Chatbot "LibraryonLINE"
 • คู่มือการใช้งานโปรแกรมสนทนาแบบตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) "LibraryonLINE"
 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • กลุ่มงานห้องสมุด
  • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
  • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
  • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/aboutme.html

https://line.me/R/ti/p/@ekn7306s
http://library2.parliament.go.th/library/text_pdf/libraryonline-hb.pdf
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    7/12/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์