Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 26-33/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 295 ฉบับ  โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2561 จำนวน 5 รายการ
 • พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 24 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561)
3

บทความวิชาการ
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 11 รายการ

 • การคุ้มครองสัตว์เลี้ยงด้านสิทธิทางสังคมตามธรรมชาติ (social animals)
 • 40 ปี สมัชชารัฐสภาอาเซียน : เวทีแห่งรัฐสภาในภูมิภาคอาเซียน
 • กรอบยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
 • มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ
 • แจ็ค หม่า ปักหมุดลงทุนในไทย ใครได้ ใครเสีย?
 • กฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าของไทย
 • การพัฒนางานบริการภาครัฐด้านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
 • ทิศทางอนาคตเศรษฐกิจโลก จากการประชุม WEF 2018
 • การเสียสิทธิของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)
 • ความสำคัญของสมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association) กับบทบาทด้านกฎหมายของประเทศไทย

3.2 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เปิดทางรัฐกู้เงิน?
 • เส้นทางสายไหมศตวรรษที่ 21 กับโอกาสของไทย

3.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 188 (เมษายน 2561)

3.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • ภาษีอินเทอร์เน็ต
 • บทบัญญัติด้านสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • คณะราษฎร
 • คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

4

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
5

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
5.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานห้องสมุด
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    7/6/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์