Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 13-19/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 18 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 12 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 286 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561)
3

E-Research ผลงานวิจัยของรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายไทยตามพันธกรณีภายใต้ความตกลงอาเซียนทางด้านสิ่งแวดล้อม (Thai Law Enforcement of Obligations under the ASEAN Agreement on Environment)
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • สกุลเงินดิจิทัลกับความผิดฐานลักทรัพย์
 • เด็กนักเรียนกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 • แนวทางในการสนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของนโยบายในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของรัฐ
 • สหรัฐอเมริกากับแนวทางการย้ายสถานทูตและการรับรองเมืองหลวงของประเทศอิสราเอล
 • การเพิ่มขึ้นของดัชนีชี้วัดอันดับคอร์รัปชันไทย ประจำปี 2560
 • แนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐไทยในการต่อต้านการทุจริต
 • การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของรัฐบาล

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

5

ข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 8 รายการ

 • อาคารรัฐสภาไทย จากพระที่นั่งอนันตสมาคม...สู่สัปปายะสภาสถาน
 • สิทธิคนพิการและผู้ยากไร้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและมหานครอากาศยาน
 • ค่าเสียหายเชิงลงโทษ
 • การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน
 • รัฐสภาไทยกับอาเซียน
 • กฎหมายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • การกำหนดคุณสมบัติอายุของผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • บิทคอยน์ (Bitcoin) สกุลเงินเสมือนจริงแห่งอนาคต
 • แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)      

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 187 (มีนาคม 2561)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • การเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการ
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
8

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
8.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานห้องสมุด
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html

    5/4/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์