Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34-40/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 295 ฉบับ
2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 27 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561)
3

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 2 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 หัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับยุทธศาสตร์ชาติ
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 เอกสารวิชาการ "สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย"
4.2 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • กัมพูชากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • โครงการต้นแบบ Citizen Feedback กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากการบริการภาครัฐ
 • กฎหมายควบคุมการใช้โดรนเพื่อคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว
 • รัฐบาลพลัดถิ่น: สถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศ
 • บทบาทหน้าที่ของสาขาพรรคการเมือง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560

4.3 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 6 รายการ

 • 1 ปี หลังการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • เรือไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับเก็บผักตบชวา : นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและพลังงานในอนาคต
 • การบูรณาการเพื่อกำจัดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์
 • Gig Economy: ระบบเศรษฐกิจใหม่กับวิถีการทำงานของคนรุ่นใหม่ที่ไม่เหมือนเดิม
 • หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)
 • การเลือกตั้งครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

4.4 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 189 (พฤษภาคม 2561)
4.5 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 9 รายการ

 • การประชุมระหว่างคณะผู้แทนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนกับผู้นำอาเซียน
  (AIPA-ASEAN Interface)
 • วันต่อต้านยาเสพติดโลก
 • บทบัญญัติด้านการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • วิธีการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • Reverse Mortgage สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทางเลือกใหม่วัยเกษียณ
 • วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
 • วันภาษาไทยแห่งชาติ
 • 40 ปี สมัชชารัฐสภาอาเซียน
 • ตรานกยูงพระราชทาน เครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

KM สำนักวิชาการ
5.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
6

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานห้องสมุด

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group2.html

    6/7/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์