Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 41-49/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 301 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 6 รายการ
 • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 33 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • สังคมผู้สูงอายุกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย
 • วาระการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการขับเคลื่อนของประเทศไทย
 • กฎหมายรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์กับการเตรียมการของภาครัฐ
 • เมียนมากับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ปัญหาการพนันฟุตบอลโลก 2018 กับเยาวชนไทย

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 10 รายการ

 • การลดใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (Plastic Cap Seal)
 • รถไฟท่องเที่ยวเส้นทางรถไฟสายมรณะ : โอกาสในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว
 • ผู้ตรวจการเลือกตั้งคือใคร ทำหน้าที่อะไร?
 • GrabBike ทางเลือกที่ใช่ในเวลาที่ผิด
 • พลิกโฉมบริการภาครัฐ
 • กฎหมายใหม่ : พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561
 • การเข้าถึงงานอันมีลิขสิทธิ์สำหรับคนพิการ
 • TCAS ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่
 • ปฏิรูปตำรวจ: เพื่อตอบโจทย์ประชาชน
 • ตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) จุดเปลี่ยนบริการทางการเงินในอนาคต

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 190 (มิถุนายน 2561)
4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 5 รายการ

 • การเตรียมความพร้อมของรัฐสภาไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ปี 2562
 • บทบัญญัติด้านสิทธิสตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ข้อกำหนดกรุงเทพฯ
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
 • กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2561

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
6

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน 2561

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • Smart Library : การบริการของห้องสมุดยุคใหม่เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0

7.2 แผนการจัดการความรู้ของสำนักวิชาการ ประจำปี 2561
7.3 คณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ ประจำปี 2561

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

    7/8/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์