Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1-7/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 25 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 278 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2561)
3

E-Research ผลงานวิจัยของรัฐสภา จำนวน 2 รายการ

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อการส่งเสริมศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (AFAS)   
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของไทยเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน The Personal Data Protection Law Reform for ASEAN
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 หนังสือ จำนวน 1 รายการ

 • สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2560

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 5 รายการ

 • เงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว รัฐจะนำไปไว้ในเงินคงคลัง
 • ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Center: GCC 1111)
 • ยาเสพติด : ปัญหาภัยแทรกซ้อนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • 50 ปี กับ 10 ชาติอาเซียน : เรามาไกลกันแค่ไหนแล้ว
 • กาสิโนประเทศญี่ปุ่น  

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

5

ข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 6 รายการ

 • การเปลี่ยนปีปฏิทินของประเทศไทย
 • 5 ทศวรรษ อาเซียน
 • วันสตรีสากล
 • วันน้ำโลก
 • สภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักเลขานุการองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 3 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 54/2560 เรื่อง การจุดพลุในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2561 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2561 เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาสู่การก้าวเป็นมหานครการบิน
 • บรูไนดารุสซาลามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 185 (มกราคม 2561)
7.3 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนธันวาคม 2560
7.4 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2560

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html

8

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
8.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group3.html

    5/2/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์