Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 8-12/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 19 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 279 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 หนังสือ จำนวน 1 รายการ

 • รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณีศึกษาหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 5 รายการ

 • การใช้กลไกทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อบรรเทาปัญหาโรคเครียดและโรคซึมเศร้าซึ่งเกิดกับประชากรในวัยทำงาน
 • การสื่อสารบนโลกออนไลน์อย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมที่ดี
 • ทิศทางการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
 • ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

ข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 5 รายการ

 • วันศิลปินแห่งชาติ
 • สมัยประชุม
 • การออกแบบการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
 • ตลาดประชารัฐ
 • ลงเบี้ย
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
5

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
5.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องของสินค้า
 • วิกฤตมนุษยธรรมโรฮิงญา : ปัญหาที่ไร้ทางออก?
 • ระบบอบแห้งพลังงานอาทิตย์ : นวัตกรรมเพื่อลดโลกร้อน     

5.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 186 (กุมภาพันธ์ 2561)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

6

KM สำนักวิชาการ
6.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • ห้องสมุดไทยจะก้าวไปกับไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร (Thai Library in Digital Era of Thailand)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
7

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
7.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    8/3/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์