Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 83-91/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nladoc2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlaap2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 329 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนธันวาคม 2561 จำนวน 9 รายการ
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 23 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 110 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 2 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2561 เรื่อง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • การจัดตั้งพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
 • กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • GovTech เทรนด์ใหม่สู่การบริการสาธารณะ
 • การจัดการศึกษาปฐมวัยของสาธารณรัฐฟินแลนด์
 • การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
 • แนวนโยบาย Macroprudential: การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่ของไทย

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 7 รายการ

 • กฎหมายแรงงานกับการจ่ายโบนัส
 • การบริหารจัดการด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดนของประเทศไทย
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศเยอรมนี : กรณีศึกษาสำหรับการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
 • มิติด้านสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาท่าเทียบเรือสำราญขนาดใหญ่ (Cruise)
 • สาระสำคัญของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่น่าติดตาม
 • การพัฒนานวัตกรรมไทย อยู่ตรงไหนในเวทีโลก

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 195 (พฤศจิกายน 2561)

4.4 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 3 รายการ

 • ตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ
 • การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค
 • การคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ผลงานวิจัยของรัฐสภา
5.1 งานวิจัยโดยนิสิต/นักศึกษา จำนวน 4 รายการ

 • ปัญหาขอบเขตการให้ความคุ้มกันสมาชิกรัฐสภา
 • รูปแบบและขั้นตอนการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิตในประเทศไทย
 • ผลการจัดประสบการณ์ที่เสริมสร้างจิตพิสัยโดยใช้การเล่านิทานประกอบหนังสือภาพที่มีต่อความมีวินัยในตนเองของเด็กปฐมวัย
 • การบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html
6

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • การต่อยอด OER สู่ GLAM (Galleries, Libraries and Learning Centers, Archives and Museums) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
8

ข้อมูลสำนักวิชาการ ปรับปรุงข้อมูล ดังนี้

 • ผู้บริหารและข้าราชการสำนักวิชาการ
  • กลุ่มงานห้องสมุด
  • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
  • กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
  • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ


http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    10/1/2562

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 2073 โทรสาร : 02244 2074

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์