Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 50-55/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 303 ฉบับ โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2 รายการ
 • พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 3 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 38 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)
3

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 7 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 108/2557
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2561 เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
4

ผลงานทางวิชาการ
4.1 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 • การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจากภาครัฐ    
 • ลาวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต        
 • ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ขยะพิษมหันตภัยร้ายจากเทคโนโลยี     
 • ความต้องการแรงงานไทยในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ. 2561-2570)

4.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 7 รายการ

 • แนวทางการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประสิทธิภาพ     
 • ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์  
 • กฎหมายควบคุมกรดไขมันทรานส์ 
 • กระบวนการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
 • การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 • ฮิญาบกับความเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การเลือกตั้งมาเลเซีย ค.ศ. 2018 กับชัยชนะของ ดร. มหาเธร์ โมฮัมหมัด

4.3 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 17 ฉบับที่ 191 (กรกฎาคม 2561)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

5

KM สำนักวิชาการ
5.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 7 รายการ

 • ธงไตรรงค์ ธำรงไทย      
 • การเสวนาเพื่อการผลักดันงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
 • หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามมาตรา 77 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • Public Administration in an Era of Change and Transformation
 • The Democratic Coalition-building Regional Forum
 • ห้องสมุด. ความเป็นปึกแผ่น. สังคม. (Libraries. Solidarity. Society.)
 • การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภากับภาคประชาชนภายใต้บทบาทการให้บริการงานวิจัยของรัฐสภา และ การจัดการกับความท้าทายข้ามชาติ: การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภา
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
6

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
6.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group6.html

http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    12/9/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์