Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2561
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 20-25/2561

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 290 ฉบับ  โดยพระราชบัญญัติที่ประกาศในเดือนเมษายน 2561 จำนวน 4 รายการ
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 • พระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2561

2.2 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 8 ฉบับ
2.3 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 21 ฉบับ
2.4 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2561)
3

ผลงานวิจัยของรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ประชาคมอาเซียนกับการปรับปรุงกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าของไทย (ASEAN Community and the Reformation of the Thai Trade and Economic Law)
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html
4

บทความวิชาการ
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน Hot Issue จำนวน 5 รายการ

 • ความก้าวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • การปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลทรายในประเทศ
 • แผนงานการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพฯ
 • สิทธิการสมรสระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน
 • การปรับตัวสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์

4.2 บทความวิชาการ Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • Reverse Mortgage (RM): สินเชื่อผู้ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ทางเลือกใหม่วัยเกษียณ
 • การหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับปัจจุบัน)
 • การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
 • Application "เรียกTaxi" ปัญหากฎหมายล้าสมัยจริงหรือ?

4.3 บทความวิชาการในรายการ ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 3 รายการ

 • วินัยการเงินการคลังตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การดำเนินการตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2561 เรื่อง ให้กรรมการการเลือกตั้งยุติการอยู่ปฏิบัติหน้าที่
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2561 เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2561 เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2561 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
    7/5/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์