Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 55-61/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 18 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 8 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 258 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 สาระสำคัญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • การใช้อำนาจของประธานาธิบดีตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา
 • มาตรการการดูแลสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ : แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือน
 • สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกับความสำเร็จทางด้านอาชีวศึกษา
 • การใช้หน่วยโทษ (Penalty Unit) ในกฎหมายสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย
 • การจัดการปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่มประเทศอาเซียน
 • นโยบายประชารัฐ : แนวทางการจัดการขยะในประเทศไทย
 • การพัฒนาคุณภาพและการให้บริการแท็กซี่

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 13 รายการ

 • การเลี้ยงโคนมอาชีพพระราชทาน
 • โครงการแกล้งดิน
 • ความผิดมูลฐานฟอกเงินเกี่ยวกับภาษีอากร
 • คิดก่อนโพสต์ กับ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
 • ปิดทองหลังพระ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • ราชกิจจานุเบกษากับการประกาศใช้กฎหมาย
 • ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง
 • สนธิสัญญามาราเคช
 • พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
 • โครงการธนาคารข้าวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • วันล้างมือโลก
 • สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.)

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 6 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 10
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2560 เรื่อง มาตรการรองรับเพื่อให้การดำเนินการเดินอากาศเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2560 เรื่อง การบริหารจัดการยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2560 เรื่อง แก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางสัญชาติไทย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • ตลาดเกษตรกร (Farmers’ Market) : ตลาดทางเลือกของเกษตรกรและผู้บริโภค
 • ความเป็นไปได้ของประเทศติมอร์-เลสเต กับการเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 11
 • การพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐไทยสู่รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
 • กฎหมายซุปเปอร์โฮลดิ้ง : ปฏิรูปหรือแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 181 (กันยายน 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 กิจกรรม

 • แผนการจัดการความรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 • ประมวลภาพกิจกรรมโครงการสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2560 ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

7.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 3 รายการ

 • รายงานผลโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และเตรียมการด้านวิชาการสำหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่
 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และการเตรียมการด้านวิชาการของสำนักวิชาการ
 • การเชื่อมโยง ความร่วมมือ ชุมชน (Connection. Collaboration. Community)

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2017.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

8

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม และกันยายน 2560

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html

9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนสิงหาคม และกันยายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ จำนวน 2 คณะ

 • ประมวลภาพการประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2560
 • ประมวลภาพการประชุมสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ครั้งที่ 82 ประจำปี 2559 ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 10-19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html
    4/10/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์