Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 62-64/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 20 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 263 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • สมาชิกวุฒิสภา 250 คน มาอย่างไรและทำอะไร
 • บัตรสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ : ก้าวใหม่ของการพัฒนาการบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูง
 • ปฏิรูปตำรวจไทยกับความคาดหวังของประชาชน
 • รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)
 • มาตรฐานทางจริยธรรม : กลไกใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • กองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 3 รายการ

 • พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
 • พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558
 • อายุของสภาผู้แทนราษฎรและการยุบสภาผู้แทนราษฎร

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 6 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2560 เรื่อง การแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 45/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 58/2559
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2560 เรื่อง การจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 47/2560 เรื่อง ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • แก้คำผิด คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • การพัฒนาเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามนโยบาย Energy 4.0
 • ข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปฏิรูปการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 • กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 182 (ตุลาคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
7.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ
 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 1
 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/library/group4.html
http://library2.parliament.go.th/library/group7.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    7/11/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์