Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 65-69/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 21 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 10 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 264 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 หนังสือ “การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ”
3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 8 รายการ

 • เส้นทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
 • บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
 • บัตรแมงมุม บัตรร่วมเพื่อชีวิตยุคใหม่
 • Social Impact Bond กับการพัฒนา SMEs
 • "Omni-Channel (ออมนิ-ชาแนล)" การตลาดยุคใหม่: ทางรอดธุรกิจค้าปลีกไทย
 • Set Zero พาคนกลับบ้าน ลดช่องว่าง สร้างความเข้าใจ
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 7 รายการ

 • ทศพิธราชธรรม
 • พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • ทุนเล่าเรียนหลวง
 • ความมั่นคงด้านพลังงาน
 • พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
 • วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
 • กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 6 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 48/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2560 เรื่อง การพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานต่างด้าว
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 50/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 59/2559
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 52/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • แก้คำผิด คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • ระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ของประเทศไทย (ตอนที่ 1)
 • มาเลเซียกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืขฉบับใหม่: เกษตรกรได้หรือเสียประโยชน์
 • ติดตามกฎหมายเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
 • ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ความหวังใหม่เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

7

KM สำนักวิชาการ
7.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

8 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนตุลาคม 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group7.html

    8/12/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์