Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 29-33/2560
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 12-18/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 25 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 14 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 230 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560)
3

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 หัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 11 รายการ

 • ค่าจ้างแรงงานของประเทศไทยและอาเซียน : ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
 • ศูนย์บริการประชาชนภาครัฐ: ด้านการรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • การจัดการผลกระทบทางสุขภาพจากสภาพแวดล้อมที่มุนษย์สร้างขึ้น
 • การให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้งแทนคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
 • แนวทางการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
 • ความสัมพันธ์ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยกับการลงทุนภายในประเทศ
 • อูเบอร์ (Uber) ความถูกใจที่ไม่ถูกต้อง
 • จับตา สิงคโปร์ ขึ้นอันดับสองของโลกในการดึงดูดคนเก่งด้านเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจยุคดิจิทัล
 • ผลกระทบการเปิด-ปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยไทยตามประชาคมอาเซียน (The consequences of changing term and semester dates in Thai Universities' academic year in order to comply with ASEAN standards)
 • การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เข้าสู่ "ประเทศไทย 4.0"
 • สภาเขตกรุงเทพมหานคร (ส.ข.)
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • กฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรง
 • สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
 • วันสุนทรภู่
 • พระราชบัญญัติให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2560 เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • จีนกับการเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่ 21
 • เขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • บทบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 177 (พฤษภาคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8

KM สำนักวิชาการ
8.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 4 รายการ

 • สัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 21
 • ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand ๔.๐ (Digital Library Towards Thailand ๔.๐)
 • สำนักภาษาต่างประเทศสัญจรเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับหน่วยงานภายในประเทศ
 • เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (รุ่นที่ 1)

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

9 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมีนาคม และเมษายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
    7/6/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์