Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 15-23/2560
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 5-7/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 27 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 223 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 10 รายการ

 • นโยบาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับผลกระทบต่อไทย
 • ระบบการติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (G-Chat)
 • แนวนโยบายแห่งรัฐตามร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับผ่านประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559)
 • โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
 • การลดลงของตัวชี้วัดอันดับคอร์รัปชั่นไทย
 • แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง พ.ศ. 2558-2568
 • ปรับโครงสร้างภาษีน้ำมันเครื่องบินและเพิ่มการจัดเก็บภาษีน้ำมันหล่อลื่น
 • การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • การพัฒนาบุคลากรด้านขนส่งระบบราง ก้าวที่มั่นคงของระบบรางของไทย
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 10 รายการ

 • พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
 • การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • วันข้าราชการพลเรือน
 • โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
 • พระมหาชนก
 • สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm)
 • ความจำเป็นของประเทศไทยในการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ
 • พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. 2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 9 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2560 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2560 เรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

เพจการวิจัยและพัฒนา สำนักวิชาการ จำนวน 3 รายการ

 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ขอให้เสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
 • ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
 • คำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา
http://library2.parliament.go.th/library/res-dev.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 7 รายการ

 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • การแบ่งและจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตรเลียมของประเทศไทย
 • การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
 • แนวทางการปฏิรูปกฎหมายการคลังและงบประมาณของรัฐ
 • ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National E-Payment)
 • การแก้ไขกฎหมายขายตรงและตลาดแบบตรงเพื่อความคุ้มครองผู้บริโภค ที่ดีขึ้น

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 174 (กุมภาพันธ์ 2560) และฉบับที่ 175 (มีนาคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สาระสังเขปหนังสือ เดือนกุมภาพันธ์ 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกุมภาพันธ์ 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

    4/4/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์