Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดย คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป จำนวน 1 รายการ

 • เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญ ปี 2540 - 2550 และรัฐธรรมนูญ ปี 2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
3 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34-41/2560
3.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 19-25/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 21 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 11 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 239 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560)
5

E-Research ผลงานวิจัยของรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่: โอกาสและผลกระทบ
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_research.html
6

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
6.1 เอกสารประกอบนิทรรศการ เรื่อง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
6.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 9 รายการ

 • คลินิกแก้หนี้: แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
 • คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • รัฐธรรมนูญฉบับใหม่กับการดำเนินนโยบายประชานิยม
 • นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • วินัยการเงินการคลังภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการจ่ายเงินแผ่นดินของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อปราบการทุจริต
 • การปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
 • รัฐธรรมนูญกับการศึกษาไทย

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

7

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 1 รายการ

 • ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระพุทธศาสนา
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
8

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 6 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2560 เรื่อง การพัฒนาการศึกษาของประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2560 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 29/2560 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ - นครราชสีมา
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ 
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
9

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
9.1 Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • พลาสติก : สิ่งปลอมปนในชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Plastics : Extraneous Material that affect life and environment)
 • ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • เครื่องมือป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ: โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Construction Sector Transparency: CoST)
 • กองทุนการออมแห่งชาติ

9.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 178 (มิถุนายน 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) (รุ่นที่ 1)

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

11 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤษภาคม 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
12

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

12.2 นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงาน ณ กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 คณะ

 • นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (5 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2560)
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalpractice.html
    7/7/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์