Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42-46/2560
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 26-31/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 14 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 13 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 245 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 9 รายการ

 • แนวทางในการป้องกันการฆาตกรรมเด็กตามสิทธิของมารดาในการได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือทั้งก่อนและหลังคลอดบุตรตามมาตรา 48 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 • ยุทธศาสตร์ชาติการค้า ทางรอดเศรษฐกิจไทย
 • ผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • แนวทางการจัดทำและการเสนอร่างกฎหมายตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (MailGoThai)
 • หลักธรรมาภิบาลในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • กฎหมายว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ
 • การจัดการศึกษาเด็กเล็กให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 9 รายการ

 • พระราชอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
 • การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data)
 • ทักษะดิจิทัล: การพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0
 • การตราร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP)
 • ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับพระอัจฉริยภาพทางดนตรี
 • กลไกตามรัฐธรรมนูญเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
 • สารพันธุกรรม (DNA) กับกระบวนการยุติธรรม
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2560 เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 34/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 35/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 9 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน (Initative Process)
 • สู้ภัยแล้งด้วยเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 179 (กรกฎาคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8

KM สำนักวิชาการ
8.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหาร

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

9 สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 การศึกษาดูงานต่างประเทศ

 • การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "การก้าวเข้าสู่ยุคของ Big Data: บทบาทของห้องสมุดรัฐสภาและบริการวิจัย" (Moving Towards a Big Data Era: the Role of Parliamentary Libraries and Research Services) ณ รัฐสภาเกาหลี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2560
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html
    5/8/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์