Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1-8/2560
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1-3/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 27 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 212 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 หนังสือ จำนวน 2 รายการ

 • แนวทางการปรับสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายใน พ.ศ. 2564
 • เหมืองทองคำ : รายได้รัฐและผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3.2 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • การเข้าถึงข้อมูลและบริการของรัฐผ่านตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Kiosk)
 • การปฏิรูปการบริหารราชการเมืองพัทยา
 • Multiplier Effect นโยบายยอดนิยมในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
 • การลงทะเบียนคนจนกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 • แผนพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564
 • แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564
 • คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ


http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 13 รายการ

 • กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทานในประเทศไทย
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 • ฝนหลวง
 • ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคประเทศไทย 4.0
 • แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนเอทานอล
 • เพลงพระราชนิพนธ์ พรปีใหม่
 • พระราชกรณียกิจด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2559
 • กฎหมายห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา
 • วันนักประดิษฐ์
 • ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ....
 • พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 • พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2560 เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • Big Data ในภาครัฐ
 • การพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาสู่การเป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ของไทย
 • สาธารณรัฐประชาชนจีนกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เมื่อสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)
 • ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกับการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 173 (มกราคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7 สาระสังเขปหนังสือ เดือนธันวาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
8 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนธันวาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานห้องสมุด
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html
    6/2/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์