Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 9-14/2560
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 4/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 218 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 6 รายการ

 • ระบบแจ้งข้อมูลข่าวสารและบริการภาครัฐ (G-News)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบใหม่
 • ประโยชน์ของเถ้าลอยจากการผลิตกระแสไฟฟ้า: วัสดุทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ฟินแลนด์กับความสำเร็จทางด้านการศึกษา
 • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น
 • นโยบาย ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กับผลกระทบต่อไทย
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 6 รายการ

 • พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • โครงการปลานิลพระราชทาน
 • พระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ด้านภาษาและวรรณกรรม
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
 • ระบบการแบ่งและจัดเก็บผลประโยชน์ของรัฐในกิจการปิโตรเลียม
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 10 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2560 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 105/2557
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2560 เรื่อง มาตรการให้อำนาจกำหนดพื้นที่ควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2560 เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2560 เรื่อง การปรับปรุงระบบพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2560 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2560 เรื่อง การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2560 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติให้เคลื่อนย้ายกำลัง อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด และยุทธภัณฑ์ควบคุม
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • ความสำคัญของคณะผู้เลือกตั้ง (Electoral College) ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา
 • ระบบศาลสุขภาพจิต : แนวทางการบริหารจัดการผู้กระทำผิดกฎหมายที่มีปัญหาทางสุขภาพจิต
 • มาตรการทางกฏหมายเพื่อควบคุมการปลูกและการใช้กัญชาในครัวเรือนกรณีศึกษากฏหมายของรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
 • Blockchain เทคโนโลยีทางการเงินรูปแบบใหม่
 • ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact: IP) กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในการดำเนินโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html
8 สาระสังเขปหนังสือ เดือนมกราคม 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมกราคม 2560 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • สรุปผลการสัมมนาโครงการพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

11

กิจกรรมสำนักวิชาการ
11.1  นักศึกษาฝึกงาน ฝึกงาน ณ กลุ่มงานห้องสมุด และกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 1 คณะ

 • นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (5 มกราคม – 31 มีนาคม 2560)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalpractice.html
    2/3/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์