Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 70-74/2560

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
2 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
2.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 21 ฉบับ
2.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
2.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 271 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560)
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 10 รายการ

 • เงินทุนไหลเข้าที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
 • มลพิษทางแสงจากป้ายโฆษณาดิจิทัลเรืองแสงหรือจอแอลอีดี      
 • การประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (IACC)  
 • คนรุ่นใหม่กับการเป็นสมาชิกรัฐสภา
 • "มาตรฐานคิวอาร์โค้ด" มิติใหม่ระบบการชำระเงินไทย หนึ่งก้าวที่ใกล้ของสังคมไทยไร้เงินสด
 • โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • แนวทางการแก้ปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ของท้องถิ่น
 • ไพรมารีโหวต: ประชาธิปไตยในพรรคการเมือง
 • บทบัญญัติด้านสาธารณสุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
 • การเลือกตั้งท้องถิ่น

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 11 รายการ

 • ระบบตั๋วร่วม (Common Ticketing System)
 • วันพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • วันดินโลก
 • ยุทธศาสตร์ประชารัฐ
 • แนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ Sharing Economy ของไทย
 • การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • สิทธิในการเข้าถึงน้ำสะอาด
 • มาตรฐานทางจริยธรรม: กลไกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • หลักการตรากฎหมายตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
 • จิตรกรรมและประติมากรรมบริเวณอาคารรัฐสภา

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 2 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2560 เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
 • แก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขอแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน
 • เวียดนามกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา

 • ปีที่ 16 ฉบับที่ 183 (พฤศจิกายน 2560)
 • ปีที่ 16 ฉบับที่ 184 (ธันวาคม 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
7.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริการวิชาการ 3
 • กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group6.html
http://library2.parliament.go.th/library/group3.html

    23/1/2561

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์