Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2560
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 รัฐธรรมนูญและธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
1.2 Constitution of The Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017)
http://library2.parliament.go.th/giventake/thaicons.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 24-28/2560
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 8-11/2560
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 19 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 226 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560)
4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 5 รายการ

 • ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก
 • การวิจัยและพัฒนา : บทบาทสำคัญสู่ความสำเร็จนวัตกรรม
 • ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเกษตรเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • กฎหมายควบคุมการให้เช่าที่พักอาศัยรูปแบบใหม่เพื่อการท่องเที่ยว
  แอร์บีเอ็นบี (Airbnb)
 • ป.ป.ช. ประจำจังหวัด
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 5 รายการ

 • การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 • โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - ขอนแก่น
 • นวัตกรรม : ปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน
 • การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ
 • เส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 8 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2560 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 20/2560 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2560 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2560 เรื่อง ให้งดเว้นการคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 23/2560
 • ประกาศหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2560 เรื่อง ยกเลิกการกำหนดพื้นที่ควบคุม
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 1 รายการ

 • แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศกับพลังงานนิวเคลียร์ : ความเป็นไปได้ของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 16 ฉบับที่ 176 (เมษายน 2560)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8

KM สำนักวิชาการ
8.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • รายงานผลการสัมมนาโครงการสัมมนาเพื่อรองรับการให้บริการวิชาการภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ Sufficiency Economy and Development Administration : From Philosophy to Practice

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

9

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
9.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
    3/5/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์