Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกันยายน 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 56-61/2559
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 45-50/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
2

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
2.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 4 รายการ

 • การเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทยตามแนวทางขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
 • ร่างกฎหมายธนาคารที่ดิน: ทางรอดของเกษตรกรไทย
 • ปัญหาหนี้นอกระบบและแนวทางการแก้ไขโดยภาครัฐ
 • การหาเสียงฉบับโมเดลญี่ปุ่น
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
3 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
3.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 28 ฉบับ
3.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ
3.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 184 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)
4

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 13 รายการ

 • เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย
 • พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558
 • จีเอ็มโอ (GMOs)
 • กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
 • สมเด็จพระสังฆราชไทย
 • กฎหมายคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น
 • การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
 • รัฐธรรมนูญใต้ตุ่ม
 • พระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. 2558
 • มรดกโลก : ฝันของอันดามัน
 • การสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (STEM EDUCATION)
 • โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบัง
 • ทิศทางเศรษฐกิจกับ "หนี้ครัวเรือน"
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 8 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 52/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 7
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 53/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติมครั้งที่ 3
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 54/2559 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 55/2559 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับคดีบางประเภทที่อยู่ในอำนาจศาลทหาร
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 56/2559 เรื่อง การคุ้มครองการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรในการดูแลของรัฐและการดำเนินการต่อผู้ต้องรับผิด
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 57/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 58/2559 เรื่อง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 59/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 8 และการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตย
 • การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • บัตรประจำตัวประชาชน

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 169 (กันยายน 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกันยายน 2559
7.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1881 - 1882
7.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1266 – 1267
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
8 สาระสังเขปหนังสือ เดือนกันยายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
9

KM สำนักวิชาการ
9.1 มาตรฐานงานด้านวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

9.2 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • ขุมทรัพย์ที่รฦกหนังสืออนุสรณ์งานศพ
 • เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.

9.3 กิจกรรม

 • ประมวลภาพกิจกรรมโครงการ “การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 (วัน LO)” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2559
 • ประมวลภาพคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “ของใหม่ในรัฐธรรมนูญ”

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/sd-acd.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2016.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

    4/10/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์