Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนตุลาคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 62-67/2559
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 51-56/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 8 รายการ

 • มาตรการทางกฎหมายในการปราบปรามการลักลอบติดตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อบันทึกภาพสรีระร่างกายของบุคคลอื่น
 • แนวทางการป้องกันและการแก้ปัญหาการฆ่าตัวตาย
 • คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดีย
 • บริษัทประชารัฐรักสามัคคีกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
 • การปฏิรูปโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
 • มาตรการภาษีกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 • แรงงานเด็ก ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็ก
 • แรงงานทางทะเลตามกฎหมายไทย
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 33 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 186 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 2 รายการ

 • ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทย
 • การพัฒนากฎหมายของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 7 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 61/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุคลากรด้านการบิน
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 62/2559 เรื่อง การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
 • แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 52/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 7
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 63/2559 เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน และปฏิรูปการกีฬาของประเทศ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2559 เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 1/2559 เรื่อง การกำหนดรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอื่น ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พุทธศักราช 2559 

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • น้ำมันเชื้อเพลิงผลผลิตจากขยะพลาสติก
http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html
8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนตุลาคม 2559
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1883 - 1886
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1268 – 1271
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกันยายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 2 รายการ

 • งานวิจัยเชิงวิชาการและงานวิจัยสำหรับรัฐสภา (Academic Research vs Parliamentary Research)
 • วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html


http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    2/11/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์