Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 10 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 • ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (แก้ไขตามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ)
 • คำชี้แจงของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประกอบการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม
 • ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (แก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม)
 • กระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามบทบัญญัติหลัก และตามบทเฉพาะกาล
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ....
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งวุฒิสภา พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
 • ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. .... (ร่างจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง)
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 68-78/2559
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 57-60/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 4 รายการ

 • การกำหนดและการยกเลิกให้ความผิดบางประเภทเข้ามาอยู่ในเขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลทหาร
 • มลพิษหมอกควันข้ามแดน
 • สภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ป่วยจิตเวชเร่ร่อนซึ่งมีแนวโน้มก่ออาชญากรรมหรือตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 36 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 15 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 186 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาไทย
 • กองทุนยุติธรรม
 • พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
 • กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Infrastructure Fund-AIF)
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 5 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 65/2559 เรื่อง การลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 66/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 67/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development)
 • ฟินแลนด์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 • เชื้อเพลิงอัดแท่งผลผลิตผักตบชวาขยะวัชพืช

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 170 (ตุลาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1887 - 1892
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1272 – 1277
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9 สาระสังเขปหนังสือ เดือนตุลาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนตุลาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

KM สำนักวิชาการ
11.1 มาตรฐานงานด้านวิชาการ จำนวน 4 รายการ

 1. แผนการจัดการความรู้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ฉบับปรับปรุง)
 2. องค์ความรู้สนับสนุนการดำเนินงานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 3. องค์ความรู้สนับสนุนการร่างรัฐธรรมนูญ
 4. คู่มือมาตรฐานและองค์ความรู้ในการจัดทำบันทึกการประชุม

11.2 กิจกรรม

 1. ประมวลภาพคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ กิจกรรมเสวนา หัวข้อ “โค้งสุดท้ายสู่เส้นชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (Road to the White House)”

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/sd-acd.html

 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

12

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html


http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    2/12/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์