Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 3 รายการ

 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยคำร้องเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
 • Summary of the Standing Provisions of the Draft Constitution of the Kingdom of Thailand
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 28-33/2559
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 22-27/2559

 

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html

3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 11 รายการ

 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • ร่างรัฐธรรมนูญกับสิทธิทางการศึกษา 12 ปี
 • ธนาคารสินค้าเกษตร : การปฏิรูปด้านการเกษตร
 • มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเชื้อก่อโรคในมนุษย์ และสารพิษเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 • จับตาสระแก้ว นำร่องเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรับเออีซี
 • GPS อีกก้าวของการบริหารจัดการขนส่งและโลจิสติกส์
 • มาตรการทางกฎหมายในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
 • ประชาธิปไตยทางตรงสมัยใหม่กับการเมืองภาคประชาชน
 • ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
 • ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลในกรอบประชาคมอาเซียน
 • การเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นโดยไม่มีการลงมติในสภาผู้แทนราษฎร

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 7 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 164 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 1 รายการ

 • การเสนอร่างพระราชบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 3 รายการ

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 23/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 24/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 2 รายการ

 • ภาษีน้ำอัดลม : ประชาชนสุขภาพดีรัฐมีรายได้เพิ่ม
 • ท่าเรือแหลมฉบัง : โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 165 (พฤษภาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1864 - 1867
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1249 – 1252
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤษภาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 1. พลวัตห้องสมุด: การเข้าถึง การพัฒนา และการปรับเปลี่ยน (Dynamic Libraries : Access, Development and Transformation)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
    4/6/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์