Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก จำนวน 1 รายการ

 • ขยะอิเล็กทรอนิกส์
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html
3

เพจบทความวิชาการ (Hot Issue) โดย สำนักวิชาการ จำนวน 12 รายการ

 • การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
 • มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางทะเลซึ่งมีแหล่งกำเนิดมลพิษจากเรือ
 • ถอดบทเรียนของอาเบะโนมิกส์ : การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในเป็นสิ่งสำคัญ
 • การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน
 • ที่มาของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ยางพารา
 • กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน
 • แนวทางกำหนดนโยบายในการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 • ระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย (Thailand National Single Window : NSW) สู่การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Single Window: ASW)
 • มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตามคำสั่งหัวหน้า คสช.
 • ราชบัณฑิตยสภา
 • กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-article.html

4

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
4.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 16-21/2559
4.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 11-16/2559

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
5

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
5.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 16 ฉบับ
5.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 17 ฉบับ
5.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 146 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
6

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 8 รายการ

 • สิทธิสัตว์
 • ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (GAC)
 • ร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ....
 • พระราชบัญญัติการรับขนคนโดยสารทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. 2557
 • ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 • การค้างาช้าง
 • พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

7

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 9/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2559 เรื่อง ให้ผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
8

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
8.1 Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • วิกฤติคลื่นความร้อน : ภัยพิบัติจากสิ่งแวดล้อม
 • การปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
 • การปฏิรูป : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
 • ระบบการเลือกตั้งแบบใหม่ : แบบจัดสรรปันส่วนผสม

8.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 163 (มีนาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

9 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมีนาคม 2559
9.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1854 - 1858
9.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1239 – 1243
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
10 สาระสังเขปหนังสือ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
11

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 2559

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
12

KM สำนักวิชาการ
12.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 9 รายการ

 • บทบาทขององค์กรตุลาการและองค์กรอิสระในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
 • พลเมืองกับการปฏิรูป   
 • เกษตรน้ำน้อย...ทางออกของเกษตรกร
 • ตลาดแรงงานไทย: ทิศทางของภาครัฐและภาคเอกชน หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • การก่อการร้ายระหว่างประเทศกับการเมืองโลกในโลกมุสลิม
 • บทบาทของห้องสมุดทางด้านนิติบัญญัติและการบริการวิจัย ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและการพัฒนารัฐบาลประชาธิปไตย (The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance)
 • โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการสำนักวิชาการสู่ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
 • GO Forward Together : Get to Know More for Quality Services
 • การสนับสนุนงานนิติบัญญัติเพื่อให้เกิดกฎหมายที่ดี – บทบาทสำคัญของห้องสมุดรัฐ สภาและบริการวิจัย (Making Better Laws – The Unique Role of Parliamentary Library and Research Services)
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
13

กิจกรรมสำนักวิชาการ
13.1 การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ประมวลภาพกิจกรรม จำนวน 2 คณะ

 • การประชุมสมาคมบรรณารักษ์รัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก (Association of Parliamentary Librarians of Asia and the Pacific - APLAP) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ "บทบาทของห้องสมุดทางด้านนิติบัญญัติและการบริการวิจัย ในการสนับสนุนงานนิติบัญญัติและการพัฒนารัฐบาลประชาธิปไตย" (The role of legislative libraries and research services in supporting the Legislature and the development of inclusive democratic governance) ณ รัฐสภาออสเตรเลีย กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ.2558
 • การประชุม Pre-Conference ครั้งที่ 31 Section on Library and Research Services for Parliaments หัวข้อ "Development, Transformation and Co-Operation in Library and Research Services in Parliaments" และการประชุมใหญ่ประจำปี ครั้งที่ 81 หัวข้อ "Dynamic Libraries: Access, Development and Transformation" ของการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติแห่งสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุด (IFLA) ณ เมืองเคปทาวน์ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่างวันที่ 8-24 สิงหาคม พ.ศ.2558
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/main.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/nalvisit.html
14

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
14.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    8/4/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์