Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 2 รายการ

 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการจัดสรรเวลาและห้วงการจัดสรรเวลาออกอากาศเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป จำนวน 1 รายการ

 • ความต่างของรัฐธรรมนูญปี 2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น และร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ
  (ปี 59)

http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html

3

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 34-41/2559
3.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 28-32/2559


http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html

4

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
4.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 7 รายการ

 • รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวสู่รัฐธรรมนูญฉบับถาวร
 • ความแปรปรวนของสภาพอากาศ (Climate Variability)
 • การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 • กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
 • วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์
 • อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
 • การบริการแอปพลิเคชันภาครัฐสู่ช่องทางการสนับสนุนการออกเสียงประชามติ
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
5

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
5.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 23 ฉบับ
5.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 10 ฉบับ
5.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 168 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559)

6

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 6 รายการ

 • คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
 • พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
 • ห้องสมุดกับการก้าวสู่ AEC
 • พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
 • พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558
 • กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
7

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 9 รายการ

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 25/2559 เรื่อง ยกเลิกการห้ามบุคคลเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2559 เรื่อง การจัดหาที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 29/2559 เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ในกรณีที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล การยกฐานะเป็นเทศบาล หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาล
 6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 31/2559 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
 8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 32/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบนำสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
 9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2559 เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานอื่น 
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
8

E-Book ผลงานของรัฐสภา
8.1 รายงานทางวิชาการ การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน ของสำนักงบประมาณของรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (Parliament Budget Office: PBO) จำนวน 10 รายการ

 1. รายงานการศึกษากองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
 2. การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533-2557
 3. ทุนหมุนเวียนของประเทศไทย : งบประมาณ และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 4. วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 5. รายงานการวิเคราะห์การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)
 6. การศึกษาการดำเนินการกองทุนการออมแห่งชาติ
 7. คู่มือแนวทางการติดตามประเมินผล
 8. กองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
 9. การวิเคราะห์การดำเนินงานและแนวทางการพัฒนากองทุนยุติธรรม
 10. การวิเคราะห์ประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookspa.html
9

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
9.1 Academic Focus จำนวน 7 รายการ

 1. การขยายอายุเกษียณราชการกับระบบราชการไทย
 2. สาธารณรัฐสิงคโปร์กับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 3. ซังข้าวโพด : เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเพื่อสิ่งแวดล้อม
 4. การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐสิงคโปร์
 5. การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ: การปฏิรูปเมืองพัทยา
 6. กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : การปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
 7. มาตรา 190 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ว่าด้วยการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

9.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 166 (มิถุนายน 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

10 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
10.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1868 - 1871
10.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1253 – 1256
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
11 สาระสังเขปหนังสือ เดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
12

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมิถุนายน 2559

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
13

KM สำนักวิชาการ
13.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 1. เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่องบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช. รุ่นที่ 2

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

14

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
14.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
 2. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    6/7/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์