Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 5 รายการ

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ (เพิ่มเติม)
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการออกเสียงอย่างไม่เป็นทางการ พ.ศ. 2559
 • ประเด็นคำถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • จุลสารการออกเสียงประชามติ 2559
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 42-46/2559
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 33-39/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 5 รายการ

 • ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 กับปัญหาการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • เปรียบเทียบการออกประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
 • จับตาธุรกิจดาวรุ่ง และ ธุรกิจที่ควรเฝ้าระวัง ปี 2559
 • มิติใหม่ของศูนย์ดำรงธรรมภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ)

3.2 หนังสือ สรุปผลการดำเนินงานสำนักวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2558

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html

4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 22 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 10 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 170 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559)
5

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 12 รายการ

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 34/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 2. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 35/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิก ในท้องที่ตำบลวังบาลและตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
 3. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 เรื่อง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย
 4. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 37/2559 เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจําเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 5. แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 6. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559
 7. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
 8. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 40/2559 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557
 9. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 41/2559 เรื่อง การกำกับดูแลการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ
 10. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 42/2559 เรื่อง การดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
 11. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 12. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 44/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 5
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
6

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
6.1 Academic Focus จำนวน 7 รายการ

 1. กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (International Health Regulations 2005)
 2. สะเต็มศึกษา
 3. เชื้อเพลิงไฮโดรเจน : แหล่งพลังงานทางเลือกเพื่อลดโลกร้อน
 4. มาตรา 50 ของสนธิสัญญาว่าด้วยสหภาพยุโรป (Treaty on European Union) กรณีสหราชอาณาจักรทำประชามติ Brexit จากสหภาพยุโรป
 5. เชื้อเพลิงขยะ : แนวทางแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชนในอนาคต
 6. ก้าวต่อไปของการสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย
 7. การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (RIA) กับการปฏิรูปกฎหมาย

6.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 167 (กรกฎาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

7 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
7.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1872 - 1875
7.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1257 – 1260
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
8 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกรกฎาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
9

KM สำนักวิชาการ
9.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 1. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method)

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

10

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
10.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html

http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    3/8/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์