Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนมกราคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 11 รายการ

 • ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (29 มกราคม 2559)
 • สรุปหลักการสำคัญร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น
 • ร่างรัฐธรรมนูญ 2559 : ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่
 • ร่าง รธน. ม.ค.59 (Infographic)
 • ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของแต่ละรอบระยะเวลาเก้าสิบวันของการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ....
 • ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ประกาศสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
 • ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศว่าด้วยการพิจารณาเรื่องที่ไม่ชัดเจนหรือเรื่องซ้ำซ้อนของคณะกรรมาธิการหลายคณะ พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจบทความวิชาการ (Hot Issue) โดย สำนักวิชาการ จำนวน 19 รายการ

 • ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน
 • แนวทางการแก้ไขปัญหากรณีสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
 • กฎหมายประกันสังคมฉบับใหม่กับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น
 • พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • การปฏิรูปด้านพลังงาน
 • การเข้าถึงระบบการเงินฐานรากของประเทศไทย
 • การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบค่าจ้างเพื่อปฏิรูปวิถีชีวิตแรงงานไทย
 • กฎหมายกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 • เมื่อ “หยวน” ได้รับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตะกร้า SDRs
 • กำไลอิเล็กทรอนิกส์: อุปกรณ์ควบคุมผู้กระทำความผิด
 • การพัฒนาระบบราชการโดยการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM)
 • การปฏิรูปด้านการบริหารความเสี่ยงของเกษตรกร : การประกันภัยพืชผล
 • พลังงานสีเขียว : นโยบายผลิตไฟฟ้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 • ทิศทางการค้า การลงทุนในเมียนมาหลังการเลือกตั้ง
 • การปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่น : การปฏิรูปการบริหารงานบุคคล
 • เขตเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
 • การขึ้นเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา (Federal Funds Target Rate)
 • ความสำคัญของการแนะแนวการศึกษา
 • มาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-article.html
3

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
3.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 1-6/2559
3.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1-4/2559

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html

4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 26 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 5 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 137 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • คณะกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2558
 • การพัฒนาการขนส่งระบบราง
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 8 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการขับขี่ยานพาหนะ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 47/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 48/2558 เรื่อง แต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เฉพาะกิจ)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 2/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นการชั่วคราว
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2559 เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสำหรับการประกอบกิจการบางประเภท
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 1/2559 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Book ผลงานสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • รายงานการศึกษา เรื่อง การกำหนดกฎมณเฑียรบาลในรัฐธรรมนูญไทย
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_bookbas.html
8

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
8.1 Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
 • ปฏิรูปคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • ระบบเลือกตั้งสำหรับประเทศไทย
 • ก่อการร้าย : ภัยคุกคามไร้พรมแดน
 • อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)

8.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 161 (มกราคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 


http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

9 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนมกราคม 2559
9.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1846 - 1850
9.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1231 – 1235
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
10

KM สำนักวิชาการ
10.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • การปรับเปลี่ยนห้องสมุดดิจิทัลด้านกฎหมายและงานยุติธรรม
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
    9/2/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์