Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

หน้าหลักสำนักวิชาการ จำนวน 1 รายการ

 • กิจกรรม เชิญแนะนำหนังสือผ่านแฟนเพจ (Fanpage) “เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดรัฐสภา”
https://www.facebook.com/เครือข่ายความร่วมมือในการจัดซื้อหนังสือ-ห้องสมุดรัฐสภา-770394656345742/?fref=ts
2

เพจร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20...รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูป จำนวน 1 รายการ

 • เทียบรัฐธรรมนูญปี 2540-2550 ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติ และร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น (ปี 59)
http://library2.parliament.go.th/giventake/cons2557.html
3

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 3 รายการ

 • ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 • ระเบียบสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการร้องขอและการโฆษณาชี้แจงข้อเท็จจริงเนื่องจากการกล่าวถ้อยคำในที่ประชุมสภาอันอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย พ.ศ. 2559
 • ร่างรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ฉบับแก้ไขมาตรา 259

http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html

4

เพจบทความวิชาการ (Hot Issue) โดย สำนักวิชาการ จำนวน 11 รายการ

 • ปฏิรูปกองทุนยุติธรรม : มาตรการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
 • ข้อเสนอของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
 • ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวต่างชาติในไทย
 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ พ.ศ. 2559
 • แนวทางปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 • กฎหมายคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น : อีกหนึ่งกฎหมายที่ช่วยบริหารจัดการการรับฝากสินค้าและผลิตผลทางการเกษตร
 • ทิศทางการแก้ไขและรับมือกับวิกฤตโลกร้อนระดับโลกจากการประชุม COP21
 • การใช้ทางผ่านทางอินเตอร์เน็ตช่องทางเดียว (Single Gateway)
 • การประเมินผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • การจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ศาลรัฐธรรมนูญ ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-article.html
5

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
5.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 7-15/2559
5.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 5-10/2559

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
6

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
6.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 20 ฉบับ
6.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 11 ฉบับ
6.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 140 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559)

7

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 12 รายการ

 • กฎหมายกับสื่อลามกอนาจารเด็ก
 • การท่องเที่ยว : ถึงเวลาต้องปฏิรูป
 • เศรษฐกิจดิจิทัล
 • สิทธิเด็ก
 • แผ่นดินไหวในประเทศไทย
 • กฎหมายการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
 • โครงสร้างราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
 • วันครู
 • แนวทางการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ
 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพท่าเรือแหลมฉบัง
 • ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 • ข้อบังคับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2558
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
8

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 4 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2559 เรื่อง การคัดเลือกหรือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 7/2559 เรื่อง การกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวน
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

9

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
9.1 Academic Focus จำนวน 4 รายการ

 • การนิรโทษกรรม
 • โลกมุสลิม : ความขัดแย้งระหว่างนิกายสุหนี่กับชีอะห์
 • การพัฒนาศักยภาพของท่าเรือแหลมฉบัง
 • การเมืองเมียนมากับทิศทางความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา

9.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 162 (กุมภาพันธ์ 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

10

สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
10.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1851 - 1853
10.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1236 – 1238

http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
11

สรรสาระกับคนวิชาการ จำนวน 2 รายการ

 • การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย (Social Welfare for the Elderly in Thailand)
 • ระบบการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทย
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/digest.html
12

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
    7/3/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์