Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนธันวาคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
1.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 79-84/2559
1.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 61-64/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 6 รายการ

 • การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ
 • ปัญหาครู : ปัญหาที่รอการปฏิรูป
 • การปฏิรูปการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
 • สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ความตกลงการค้าเสรีระหว่างปากีสถาน - ไทย (Pakistan - Thailand Free Trade Agreement: PATHFTA)
 • ปัญหาการคอร์รัปชั่นของกลุ่มประเทศอาเซียน
http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html
4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 23 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 19 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 195 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • บทบาทของรัฐสภากับการสืบราชสันตติวงศ์
 • คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.)
 • พฤติกรรมผู้ใช้และสื่อในยุคดิจิทัล โจทย์สำคัญที่ห้องสมุดต้องปรับตัว
 • การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 11 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 70/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายการประมง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 71/2559 เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 72/2559 เรื่อง การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 73/2559 เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม)
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 74/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 75/2559 เรื่อง ระงับการคัดเลือกบุคคลและการสรรหาเพื่อเสนอชื่อเป็น กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 77/2559 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 78/2559 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระบบรถไฟฟ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สายเฉลิมรัชมงคล) ช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2559 เรื่อง แก้ไขบุคคลตามองค์ประกอบคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html

7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 3 รายการ

 • Brexit บทเรียนใหม่ของภูมิภาคนิยม จากสหภาพยุโรปสู่ประชาคมอาเซียน
 • อายุของสภาผู้แทนราษฎรและการยุบสภาผู้แทนราษฎร
 • บทบาทของพรรครัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 171 (พฤศจิกายน 2559) และปีที่ 15 ฉบับที่ 172 (ธันวาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนธันวาคม 2559
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 36 ฉบับที่ 1893 - 1896
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 1278 – 1281
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9 สาระสังเขปหนังสือ เดือนพฤศจิกายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนพฤศจิกายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
11.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • กลุ่มงานห้องสมุด
http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group1.html
http://library2.parliament.go.th/library/group2.html
    9/1/2560

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์