Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนสิงหาคม 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 1 รายการ

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการออกเสียง [เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559]
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2 ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
2.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 47-55/2559
2.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 40-44/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 4 รายการ

 • แนวโน้มและโอกาสการส่งออกไทยในตลาดโลก
 • รูปแบบการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • มาตรการสนับสนุนการผลิตรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล
 • การสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐด้วยการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4 เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
4.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 25 ฉบับ
4.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 6 ฉบับ
4.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 179 ฉบับ
http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559)
5

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 4 รายการ

 • กฎหมายแรงงานทางทะเล
 • การเข้าถึงบริการด้านคมนาคมของผู้พิการ
 • ความสำคัญของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html
6

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 9 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 45/2559 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรเพื่อความเป็นธรรมแก่นักลงทุน
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 46/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 22/2558
 • แก้คำผิด คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 43/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 4
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 47/2559 เรื่อง การดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 33/2559
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 48/2559 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานบุคคลในบางหน่วยงานของรัฐ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 49/2559 เรื่อง มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่าง ๆ ในประเทศไทย
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 50/2559 เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 6
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 51/2559 เรื่อง การดำเนินการกับของที่เก็บในเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรี และของที่ใช้เป็นยุทธภัณฑ์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
7

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
7.1 Academic Focus จำนวน 5 รายการ

 • ประเทศไทย 4.0
 • การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
 • จักรยานบทเรียนจากต่างประเทศ : ส่งเสริมกิจกรรมนักปั่น
 • ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560-2579)

7.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 168 (สิงหาคม 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

8 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
8.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1876 - 1880
8.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1261 – 1265
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
9 สาระสังเขปหนังสือ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
10 สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนกรกฎาคม 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
11

KM สำนักวิชาการ
11.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • ขับเคลื่อนประเทศไทย...ด้วยดัชนีการวิจัย

11.2 กิจกรรม

 • ประชาสัมพันธ์โครงการ “การจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี 2559 (วัน LO)” ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2559
 • ประมวลภาพคณะทำงานจัดการความรู้ สำนักวิชาการ

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html

 

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/loday2016.html

http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km-meeting.html

12

เกี่ยวกับสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12.1 ผู้บริหารและผู้ร่วมงานของสำนักวิชาการ

 1. กลุ่มงานบริการวิชาการ 2
 2. กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ

http://library2.parliament.go.th/library/adminchart.html
http://library2.parliament.go.th/library/adminlist.html
http://library2.parliament.go.th/library/group5.html
http://library2.parliament.go.th/library/group8.html

    5/9/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์