Web update สำนักวิชาการ

     
  รายการการจัดทำเว็บเพจและปรับปรุงข้อมูล ประจำเดือนเมษายน 2559
   

ลำดับที่

รายการที่จัดทำ/ปรับปรุง

เรียกดูข้อมูลที่ URL

1

Give and Take ฐานความรู้ห้องสมุดรัฐสภา จำนวน 10 รายการ

 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 1
 • คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ 2
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันออกเสียงประชามติ
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559
 • ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ คำอธิบายสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ประเด็นเพิ่มเติม คำอธิบายหลักการและเหตุผลของประเด็นเพิ่มเติมกระบวนการและขั้นตอนการออกเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ต พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด กรณีให้มีการใช้เครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2559
 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ ณ ที่ออกเสียงสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ พ.ศ. 2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/giveandtake.html
2

เพจสภาปฏิรูปแห่งชาติ : เอกสารประกอบการปฏิรูป
2.1 คณะกรรมาธิการ สปช. จำนวน 1 รายการ

 • รายงาน เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น โดย คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrc2557-info.html
3

E-Book ผลงานของนักวิชาการประจำสำนัก
3.1 บทความวิชาการประเด็นร้อน (Hot Issue) จำนวน 8 รายการ

 • การศึกษาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษา
 • การแก้ปัญหาการบริโภคอาหารขยะในประชากรกลุ่มที่เป็นเยาวชน
 • ปฏิรูปและจรรโลงกิจการพระศาสนา
 • กรณีพิพาทดินแดนรัฐซาบาห์ : อุปสรรคของประชาคมความมั่นคงอาเซียน
 • การชุมนุมสาธารณะ
 • การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN)
 • พระราชบัญญัติกำลังพลสำรอง
 • แนวทางการส่งเสริมการแปรขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ กฎหมายและนโยบายเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

http://library2.parliament.go.th/ebook/e_hotissue.html

4

ระเบียบวาระการประชุมและบันทึกการประชุม เอกสารแนบระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการพิจารณา การประชุมสภา
4.1 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 22-27/2559
4.2 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 17-21/2559

http://library2.parliament.go.th/giventake/nla2557.html
http://library2.parliament.go.th/giventake/nrsa2558.html
5

เพจพระราชบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5.1 ติดตามสถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
5.2 ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จำนวน 23 ฉบับ
5.3 พระราชบัญญัติที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา จำนวน 12 ฉบับ
5.4 พระราชบัญญัติที่ประกาศใช้แล้ว จำนวน 153 ฉบับ

http://library2.parliament.go.th/giventake/nlalaw2557.html
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2559)
6

เพจคณะทำงานด้านข้อมูลรายการ...ร้อยเรื่องเมืองไทย จำนวน 3 รายการ

 • พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+3 พ.ศ. 2558
 • กำไลอิเล็กทรอนิกส์

http://library2.parliament.go.th/giventake/royrueng.html

7

ประกาศ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จำนวน 11 รายการ

 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 12/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 13/2559 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดบางประการที่เป็นภยันตรายต่อความสงบเรียบร้อยหรือบ่อนทำลายระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 14/2559 เรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 15/2559 เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2559
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 17/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 18/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2558
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 20/2559 เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2559 เรื่อง การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 • คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 3/2559 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติและลงนามคำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม และผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปราม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13/2559
http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html
8

E-Journal วารสารรัฐสภา ฉบับเต็ม
8.1 Academic Focus จำนวน 6 รายการ

 • ขยะพลาสติก : ภัยใกล้ตัว
 • ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล
 • 1 ปี กับกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
 • มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดการและอนุรักษ์ต้นไม้ขนาดใหญ่และพันธุ์ไม้ยืนต้นเฉพาะถิ่นภายในเขตเมือง
 • การพัฒนาสนามบินภูมิภาคเพื่อการเปิดศตวรรษแห่งการบิน
 • เรียนรู้ความสำเร็จระดับโลกจากอีคอมเมิร์ซจีน "Alibaba" : แนวคิดสู่ความมั่งคั่ง SMEs

8.2 เอกสารข่าวสารงานวิจัยและพัฒนา ปีที่ 15 ฉบับที่ 164 (เมษายน 2559)

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_acdfocus.html

 

 

 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_rdnews.html

9 สารบัญมติชนสุดสัปดาห์และเนชั่นสุดสัปดาห์ ประจำเดือนเมษายน 2559
9.1 มติชนสุดสัปดาห์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 1859 - 1863
9.2 เนชั่นสุดสัปดาห์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1244 – 1248
http://library2.parliament.go.th/news/mainnews.html
http://library2.parliament.go.th/news/mw.html
http://library2.parliament.go.th/news/nw.html
10 สาระสังเขปหนังสือ เดือนมีนาคม และเมษายน 2559 http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_abook.html
11

สาระสังเขปบทความวารสาร เดือนมีนาคม และเมษายน 2559

http://library2.parliament.go.th/ejournal/e_ajournal.html
12

KM สำนักวิชาการ
12.1 การอบรมและสัมมนา จำนวน 1 รายการ

 • ห้องสมุดเพื่อการพัฒนาสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืน
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/km.html
http://library2.parliament.go.th/wichakarn/seminar.html
    12/5/2559

 

MAIN MENU | HOME
สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โทรศัพท์ : 02244 1398 โทรสาร : 02244 1083

Webmaster : บุษราภรณ์ อัครนิธิยานนท์